Alimenty a Zaspokajanie Potrzeb Rodziny

Alimenty a Zaspokajanie Potrzeb Rodziny

Alimenty a Zaspokajanie Potrzeb Rodziny W świadomości prawnej społeczeństwa funkcjonuje słuszne przekonanie, iż małżonkowie winni wspólnie dbać o rodzinę, którą założyli. Wspólnie pokrywać bieżące wydatki i uczestniczyć w wychowaniu dzieci. W potocznym odbiorze...
Rozbój – Przestępstwo z art. 280 Kodeksu Karnego

Rozbój – Przestępstwo z art. 280 Kodeksu Karnego

Przestępstwo rozboju z art. 280 k.k. jest jednym z najpoważniejszych przestępstw umyślnych przeciwko mieniu. Sprawca tego przestępstwa dopuszcza się jego popełnienia w tzw. zamiarze bezpośrednim, co oznacza, że chce popełnić tego typu przestępstwo. Kodeks karny...
Mediacja w postępowaniu karnym

Mediacja w postępowaniu karnym

Polubowne rozstrzygnięcie sporu kojarzy się na ogół z wypracowanym podczas rozmów kompromisem pomiędzy stronami, w którym obydwie w pewnej części ustępują ze swoich wzajemnych roszczeń. Wydawać się może, że w postępowaniu karnym, gdzie jedną ze stron zazwyczaj jest...
Rozwód – z orzekaniem czy bez orzekania o winie stron

Rozwód – z orzekaniem czy bez orzekania o winie stron

Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Na zgodne żądanie małżonków Sąd nie będzie orzekał o winie stron. W...