Okoliczności ubezwłasnowolnienia

Okoliczności ubezwłasnowolnienia

Instytucja ubezwłasnowolnienia, w świetle polskiego prawa, w sposób istotny wpływa na status prawny jednostki. Warto wiedzieć, w jakich okolicznościach może dojść do ubezwłasnowolnienia oraz jak wygląda procedura jego dochodzenia. Czym jest ubezwłasnowolnienie...
Procedura ograniczenia władzy rodzicielskiej

Procedura ograniczenia władzy rodzicielskiej

W świetle prawa władza rodzicielska stanowi zbiór uprawnień oraz obowiązków rodziców wobec ich dzieci. W pewnych sytuacjach może ona zostać ograniczona zarówno w stosunku do jednego, jak i obojga rodziców. W jakich okolicznościach może do tego dojść oraz jak przebiega...
Formalne aspekty rozwodu

Formalne aspekty rozwodu

Definicja rozwodu Z formalnego punktu widzenia rozwód należy definiować jako sposób rozwiązania przez sąd istniejącego i ważnego związku małżeńskiego na wniosek jednego lub obojga małżonków. I. Wymogi formalne rozwodu Aby mogło dojść do rozwodu, muszą zostać spełnione...