Zakładanie i rejstracja spółek

Adwokat Wrocław 9 Obsługa prawna firm 9 Zakładanie i rejestracja spółki

Kompleksowe doradztwo prawne

Każdy rodzaj spółki niesie za sobą odrębne regulacje prawne, jak i specyficzny zakres praw i obowiązków wspólników, a tym samym określone skutki prawne. Dlatego też tak ważne jest by planując założenie spółki dobrać możliwie jak najkorzystniejszą formę organizacyjno-prawną dla przyszłego biznesu. Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne dla osób, które chcą założyć spółkę. Proponujemy najkorzystniejszą, pod względem potrzeb i oczekiwań danego Klienta, formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Nasz adwokat i radca prawny to doświadczony zespół specjalistów, który na co dzień doradza Klientom z Wrocławia i województwa dolnośląskiego przy zakładaniu i rejestrowaniu spółek.

Wady i zalety spółek

Planując zakłożenie i rejestrację spółki warto mieć świadomość wszystkich wad i zalet jakie stoją za określoną formą spółki. Nie sposób ich jednak wymienić w ramach jednego zwięzłego opracowania. Poniżej przybliżyliśmy zatem tylko te, które w naszej ocenie dotyczyć mogą największej grupy zainteresowanych.

Spółka jawna

Spółka jawna to spółka osobowa. Po zarejestrowaniu spółka zdolna jest we własnym umieniu nabywać prawa własności jak i prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, zawierać umowy, a także występować jako strona w procesie przed sądem. Decyzje podejmowane w spółce jawnej nie podlegają żadnym formalnym rygorom. Umożliwia to elastyczne zarządzanie spółką. Spółka nie jest objęta podatkiem dochodowym, opodatkowanie dotyczy jedynie wspólników spółki jawnej. Spółka jawna wolna jest też od obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, jeśli jej wspólnikami są jedynie osoby fizyczne, a przychód nie przekracza 1 200 000 Euro. Jednakże, wspólnicy spółki jawnej ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki solidarnie wraz ze spółką, całym swoim majątkiem osobisty.

Spółka partnerska

Spółkę partnerską mogą założyć wyłącznie osoby wykonujące określone tzw. wolne zawody – m.in. adwokaci, architekci, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, księgowi, lekarze, notariusze, pielęgniarki, czy  tłumacze przysięgli. Jedną z największych zalet tej formy prowadzenia spółki jest możliwość skorzystania z ryczałtowanych form opodatkowania. Odpowiedzialność partnerów za zobowiązania jest ograniczona jedynie do ich własnych działań, jednak jest to kosztem braku osobowości prawnej spółki. Prowadzenie spółki partnerskiej niesie także za sobą wymóg prowadzenia pełnej księgowości.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa budzi w ostatnich latach najwięcej emocji, zwłaszcza z uwagi na dogodne zasady odpowiedzialności jej wspólników oraz opodatkowanie. W spółce komandytowej za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczeń jeden z jej wspólników (komplementariusz). Odpowiedzialność pozostałych wspólników może być ograniczona do wysokości wniesionego wkładu. Przy tym ważne jest, że komplementariuszem spółki komandytowej może być inna spółka np. spółka z o.o. lub spółka akcyjna. Zysk spółki komandytowej opodatkowany jest tylko raz. Wspólnicy spółki, będący osobami fizycznymi, mogą podlegać opodatkowaniu stawką liniową 19%. Wspólnicy mają także możliwość wypłaty zaliczek na poczet zysku w trakcie trwania roku obrotowego, w dowolnym momencie. Musi to jednak odbyć się przez stosownej podjęcie uchwały. Na uwagę zasługuje także fakt, że dochody i straty spółki komandytowej mogą być rozliczane przez wspólników wraz z dochodami innych przedsięwzięć gospodarczych.

Spółka z o.o.

Atrakcyjność spółki z o.o. wynika miedzy innymi z ograniczonej odpowiedzialności wspólników (do wysokości wniesionego wkładu), a także z fakt, że może być to spółka jednoosobowa. Umożliwia to małym przedsiębiorcom prowadzenie działalności indywidualnie, a jednak w formie spółki, ograniczenie ryzyka gospodarczego, jak i korzystanie z dogodnych form opodatkowania. Niestety spółka z o.o. niesie za sobą szereg zobowiązań. Zawarcie umowy spółki, tak samo jak każda jej zmiana, wymaga formy aktu notarialnego. Spółka z o.o. musi  prowadzić pełną księgowość oraz składać coroczne sprawozdania finansowe. Spółka jest płatnikiem podatku CIT, występuje jednak podwójne opodatkowanie, zarówno na poziomie spółki i wspólników (podatkiem dochodowym od osób fizycznych).

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna to forma, która wybierana jest z uwagi na bardzo konkretną potrzebę jaką ma spełnić. Spółka może emitować akcje i w ten sposób pozyskiwać inwestorów i kapitał potrzebny do działalności i rozwoju. Jednak zobowiązania formalne takie jak: minimalny kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł, podwójne opodatkowanie zysku – spółki (CIT) i akcjonariuszy (dywidenta objęta PIT), mocno sformalizowane prowadzenie spółki, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości i składania sprawozdań finansowych, sprawiają, że prowadzenie spółki akcyjnej jest zwyczajnie drogie. Okazuje się korzystne tylko w przypadku naprawdę dużych zamierzeń biznesowych.

Istnieją także spółki o charakterze mieszanym, które łączą ze sobą cechy poszczególnych typów spółek:

  • spółka komandytowo-akcyjna
  • spółka komandytowa z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak możemy Ci dziś pomóc?

  • doradzamy przy wyborze formy prowadzenia spółki
  • przygotowujemy umowy spółki oraz pozostałe wymagane dokumenty
  • pomagamy w kontaktach z notariuszem
  • składamy wniosek o rejestrację spółki w KRS
  • przygotowujemy dokumenty wewnętrzne – statuty, protokoły, uchwały i zawiadomienia
  • przygotowujemy dokumenty niezbędne w toku funkcjonowania spółki – zmiany w umowie spółki, przystąpienie nowego wspólnika, podwyższenie lub obniżenie kapitału, likwidacja spółki

Osoby z Wrocławia lub województwa dolnośląskiego?
Chcesz założyć spółkę?
Skorzystaj z naszego doradztwa prawnego.

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.