Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – art.151 k.k.w.

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne prawo karne 9 Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – art.151 k.k.w.

utworzone przez | sie 13, 2020 | Porady prawne prawo karne

Prawomocny wyrok karny pozbawienia wolności skutkuje tym, że skazany musi liczyć się z koniecznością odbycia kary. Sąd wydaje zarządzenie kary. Jeżeli skazany przebywa na wolności, to otrzymuje tzw. bilet do zakładu karnego. Sąd wzywa skazanego do dobrowolnego stawiennictwa w zakładzie karnym. Wyrok jest też przesyłany do właściwego zakładu karnego. Zakład karny dostaje też nakaz przyjęcia oraz dokumentacją wykonawczą.

Jak uzyskać odroczenie kary pozbawienia wolności?

W sprawie liczy się czas. Można uzyskać odroczenie wykonania kary, jeżeli skazany jej jeszcze nie zaczął odbywać. Należy uniknąć sytuacji, w której skazany złoży wniosek o odroczenie, ale w międzyczasie zostanie przyjęty do ZK. Sąd potraktuje wniosek jak o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Ważne, aby jednocześnie złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności. Wniosek o odroczenie nie wstrzymuje sam z siebie wykonania kary.

Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie. Jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć 1 roku. Po urodzeniu dziecka 3 lat. Nie można liczyć na odroczenie w przypadku skazania za przestępstwa:

 • z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia,
 • za gwałt,
 • w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych,
 • w warunkach recydywy.

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Wniosek składa się do Sadu, który wydał wyrok. Chodzi o Sąd I instancji. We wniosku należy wskazać:

 • właściwy Sąd
 • oznaczyć skazanego (imię, nazwisko)
 • sygnaturę akt sprawy
 • uzasadnienie
 • złożyć podpis

Taki wniosek podlega opłacie sądowej 80 zł.

Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie. Jednak łącznie okres odroczenia nie może przekroczyć terminów wskazany w art. 151 § 3 k.k.w. Termin ten liczy się od dnia wydania pierwszego postanowienia. Sąd w postanowieniu może nałożyć na skazanego dodatkowe obowiązki. Może zobowiązać skazanego do:

 • do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej,
 • zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu
 • poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji,
 • uczęszczania na terapie

Uzasadnienie wniosku o odroczenie kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może być obowiązkowe. O tym można przeczytać w artykule: „Obligatoryjne odroczenie wykonania kary”

Może też pozostać do uznania i oceny Sądu. Zgodnie z art. 151 k.k.w. Sąd może odroczyć wykonanie kary:

 • jeżeli wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki
 • jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach przekracza określoną pojemność

Szczególne zasady dotyczą kobiet ciężarnych i samotnie wychowujących dzieci. Odroczenie wykonania kary może być orzeczone do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Uzasadnienie wniosku jest dla sprawy ważne. Trzeba wiedzieć, że zwrot „zbyt ciężkie skutki” to klauzula generalna. Ma charakter cenny. Zatem o możliwości uznania danej okoliczności za uzasadniającą udzielenie odroczenia zadecyduje Sąd. Każdy przypadek podlega indywidualnej odrębnej analizie. Należy zatem posiłkować się dotychczasowym orzecznictwem. Wynika z niego, że za „ciężki skutek” w myśl art. 151 k.k.w. k.k.w. można uznać:

 • brak możliwości kontynuowania nauki, która zbliża się ku końcowi,
 • konieczność zapewnienia opieki innym członkom rodziny (z uwagi na wiek, kalectwo),
 • choroba skazanego,
 • konieczność uregulowania ważnych spraw
 • potrzebę wykonania pilnych prac polowych,
 • konieczność okresowego zapewnienia rodzinie środków do życia,
 • wydarzenie losowe wymagające pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki

Wszystko zależy jednak od konkretnych okoliczności sprawy. Sądy zgodnie bowiem przyjmują, że odbywanie kary pozbawienia wolności zawsze wywołuje ujemne konsekwencje dla rodziny skazanego. Takie są bowiem konsekwencje izolacji więziennej. Do wniosku należy załączyć dokumenty (dowody) potwierdzające podane okoliczności.

Odroczenie wykonania kary opłata

Zgodnie z ustawą o opłatach karnych, wniosek jest odpłatny. Obecnie wysokości opłaty wynosi 80 zł. Opłatę można dokonać przelewem na rachunek Sądu. Można kupić także tzw. znaki elektroniczne. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Potwierdzenie dokonania opłaty należy załączyć do wniosku.

Potrzebujesz adwokata do spraw karnych? Skontaktuj się z nami.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.3 / 5. Liczba głosów: 17

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.