Niewątpliwie decyzja o rozwodzie, należy do kategorii tych bardzo trudnych. Zazwyczaj jest ona jednak przemyślana i to nawet często przez wiele lat. Kiedy zatem już zapadnie, pojawiają się następne pytania. Ile kosztuje rozwód?

Można wyróżnić następujące wydatki i koszty związane z prowadzeniem sprawy o rozwód:

WPIS SĄDOWY

W przeważającej większości przypadków, aby sprawie cywilnej został nadany bieg, to  należy dokonać opłaty sądowej w wymaganej wysokości.  W sprawach rozwodowych należy opłacić wpis sądowy w wysokości 600 złotych. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Sądu bądź w bezpośrednio w kasie.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW

Jeżeli sytuacja finansowa wnoszącego pozew rozwodowy (powoda) jest trudna i nie pozwala na uiszczenie opłaty sądowej, to wraz z pozwem należy złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów.  Wniosek powinien zostać zawarty i uzasadniony w treści pozwu o rozwód. Trzeba jednak pamiętać, że oprócz tego, należy załączyć do pozwu wypełniony urzędowy formularz – oświadczenie o stanie rodzinnym majątku dochodach i źródłach utrzymania. Jeżeli Sąd będzie miał jakieś wątpliwości w zakresie zwolnienia od kosztów, to wezwie powoda do uzupełnienia braków formalnych. Sąd może zwolnić od wpisu sądowego w całości lub części. Należy pamiętać, że można także zawnioskować o adwokata z urzędu.

DODATKOWE OPŁATY W SPRAWIE ROZWODOWEJ

Oprócz opłaty sądowej w kwocie 600 złotych, w sprawie mogą pojawić się dodatkowe koszty. W pierwszej kolejności, jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci, to Sąd zleci kuratorowi sądowemu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.  Strona inicjująca sprawę będzie musiała zapłacić na ten wywiad zaliczkę. Jest to kwota w przedziale 75,00 złotych – 120,00 złotych. W sprawach rozwodowych, w szczególności takich gdzie są dzieci i należy w pierwszej kolejności mieć na względzie ich dobro, Sąd może skierować sprawę do mediacji.  Koszty mediacji pokrywane są po jej zakończeniu, przez obie ze stron, jeżeli nie uzgodniono w trakcie mediacji inaczej. Koszty mediacji reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30 listopada 2005 r. Wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie mediacyjne wynosi 60 złotych, a za każde następne posiedzenie 25 złotych. Jeżeli Sąd upoważnił mediatora do zapoznania się z aktami sprawy, wynagrodzenie za całość postępowania podwyższa się o 10%. Ponadto, należy zwrócić wydatki mediatora, które ten poniósł z związku z prowadzeniem sprawy. Wydatki te obejmują koszty przejazdów, zawiadomień stron, zużytych materiałów biurowych, wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego.

WYNAGRODZENIE ADWOKATA W SPRAWIE O ROZWÓD

Wynagrodzenie adwokata jest to kwota, jaką ustala indywidualnie pełnomocnik bezpośrednio z Klientem. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest zawsze od charakteru sprawy oraz stopnia jej skomplikowania. Istotne jest czy rozwód ma być orzeczony z wyłącznej winy małżonka, czy bez orzekania o winie stron. Nadto, na stopień skomplikowania sprawy wpływa także okoliczność, czy małżonkowie mają małoletnie dzieci i czy w zakresie opieki i kontaktów oraz wysokości alimentów jest spór. Można przyjąć, że koszt adwokata w sprawie rozwodowej zaczyna się od kwoty około 1 200,00 zł i wzrasta.

ZWROT KOSZTÓW PROCESU

Zasadna jest taka, że ta strona która przegrywa proces, jest zobowiązana zwrócić stronie wygrywającej koszty procesu i wszystkie uzasadnione wydatki. Chodzi przede wszystkim o wpis sądowy, koszty adwokata, zaliczki na kuratora. W sytuacji jednak, Sąd nie orzeka o winie stron, koszty ponoszone są po połowie. W takie sytuacji wpis sądowy wynosi jednak 300,00 zł, a nie 600,00 zł. Sąd zwraca stronie z urzędu 300,00 zł. Nie zwraca się wydatków na adwokata. Każda ze stron ponosi je bowiem już we własnym zakresie. Oczywiście, można tę kwestię z drugą stroną uzgodnić inaczej, ale dzieje się tak niezwykle rzadko.

Czytaj także: Formalne aspekty rozwodu