Upadłość konsumencka – w jaki sposób i gdzie należy zgłosić upadłość konsumencką

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne upadłość konsumencka 9 Upadłość konsumencka – w jaki sposób i gdzie należy zgłosić upadłość konsumencką

utworzone przez | cze 20, 2017 | Porady prawne upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest jednym ze sposobów wyjścia z długów. Ma na celu oddłużenie osoby fizycznej i poprawienie jej sytuacji finansowej i życiowej. Warto wiedzieć, jaki i gdzie należy złożyć wniosek.

Elementy wniosku o ogłoszenie upadłości

Obecnie wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na urzędowym formularzu, który dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w każdym Sądzie.

We wniosku o ogłoszenie upadłości powinno znaleźć się:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
8) oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3.

W każdym wniosku o ogłoszenie upadłości należy wskazać także okoliczności, które wniosek ten uzasadniają oraz ich uprawdopodobnienie. Oznacza to, że należy już we wniosku przytoczyć wszystkie znane nam okoliczności przemawiające za jego uwzględnieniem (opis tego, jakie wydarzenia bądź zawarte umowy doprowadziły do niewypłacalności), a także wykazać, że nie zachodzą negatywne przesłanki do ogłoszenia upadłości (albo pomimo ich zajścia, względy słuszności bądź zasady humanitaryzmu przemawiają za ogłoszeniem upadłości). Okoliczności te powinny być uprawdopodobnione, tak aby sąd miał podstawy do uznania, że wskazane przez konsumenta we wniosku zdarzenia, rzeczywiście miały miejsce.

Dodatkowo, we wniosku należy wymienić wszelkie postępowania sądowe, egzekucyjne oraz administracyjne toczące się przeciwko konsumentowi, podając wszystkie znane nam informacje dotyczące tych postępowań. Ważne jest, aby posiadane zadłużenia rzetelnie i szczegółowo wykazać. W tym celu należy skorzystać z posiadanych wyroków sądowych, pism od komornika, organów administracji bądź też po prostu pismami od wierzycieli, które wykazywać będą istniejące wierzytelności. Do wniosku należy także załączyć dokumenty wskazujące na zdarzenia losowe czy zaświadczenia o stanie zdrowia, które to wpłynęły na sytuację faktyczną, przemawiającą za zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Opłata sądowa od wniosku

Wniosek o ogłoszenie upadłości, jak większość pism sądowych, podlega stosownej opłacie. Opłata za złożenie wniosku jest opłatą podstawową, czyli najniższą przewidzianą przepisami i wynosi 30 zł. Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w kasie sądu albo opłaty sądowej na pierwszej lub ostatniej stronie wniosku albo przelewem na  rachunek bankowy sądu, zaś potwierdzenie jej dokonania załączyć do wniosku.

Właściwość Sądu

Wniosek o upadłość konsumencką rozpatrywany jest przez Sąd Upadłościowy. Są to wydziały w sądach rejonowych – sądach gospodarczych. Przeważnie pełna nazwa brzmi Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
Właściwy miejscowo będzie ten Sąd, w miejscu którego wnioskodawca (dłużnik) posiada miejsce zamieszkania. Jeżeli osoba nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, to Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką będzie Sąd, w którego obszarze znajduję się majątek dłużnika.

Czytaj także:  Upadłość Konsumencka – zasady, warunki i skutki jej ogłoszenia

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.8 / 5. Liczba głosów: 18

Może cię zainteresować także:

Autor: admin