Zatrzymanie prawa jazdy

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne prawo karne 9 Zatrzymanie prawa jazdy

utworzone przez | lut 21, 2016 | Porady prawne prawo karne

Zatrzymanie prawa jazdy niesie za sobą wiele konsekwencji dla właściciela dokumentu. Warto wiedzieć, w jakich okolicznościach może dojść do zatrzymania prawa jazdy oraz w jaki sposób można ubiegać się o jego zwrot.

Zatrzymanie prawa jazdy — podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym określa okoliczności, które uprawniają organy władzy do zatrzymania prawa jazdy. Zgodnie z art. 135 niniejszej ustawy policjant jest uprawniony do zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem w sytuacji, gdy:

 • istnieje uzasadnione podejrzenie o prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu lub prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków;
 • dokument prawa jazdy znajduje się w stanie zniszczenia, które uniemożliwia odczytanie danych;
 • istnieje podejrzenie o sfałszowaniu dokumentu;
 • upłynął termin ważności dokumentu;
 • w stosunku do właściciela dokumentu zostało wydane postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy;
 • w stosunku do kierującego pojazdem został wydany zakaz prowadzenia pojazdów;
 • została wydana decyzja o cofnięciu prawa jazdy;
 • kierujący pojazdem przekroczył liczbę 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
 • kierujący pojazdem przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w ciągu 1 roku od dnia wydania prawa jazdy po raz pierwszy;

Zatrzymanie prawa jazdy — nowelizacja ustawy

W 2015 roku została wprowadzona nowelizacja Ustawy, zgodnie z którą administracyjne zatrzymanie prawa jazdy jest również możliwe w sytuacji stwierdzenia rażącego przekroczenia dopuszczalnej prędkości (powyżej 50km/h) w terenie zabudowanym, jak również w przypadku stwierdzenia przewożenia nadmiernej ilości osób w pojeździe.

Ponadto istnieje również możliwość (fakultatywnie) zatrzymania prawa jazdy przez policjanta, bądź inną, uprawnioną do tej czynności osobę, jeśli istnieje podejrzenie, iż kierujący pojazdem mógł popełnić przestępstwo bądź wykroczenie, które może skutkować otrzymaniem zakazu prowadzenia pojazdów.

Procedura zatrzymania prawa jazdy

Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż policjant jest uprawniony wyłącznie do faktycznego odebrania kierującemu pojazdem dokumentu prawa jazdy. Natomiast decyzja w kwestii zatrzymania czy zwrotu dokumentu może być podjęta wyłącznie przez:

 • Sąd, jeśli sprawa dotyczy wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • Prokuratora w przypadku sprawy karnej, jeśli dotyczy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Obowiązkiem policjanta lub osoby uprawnionej do odebrania dokumentu prawa jazdy jest wydanie właścicielowi dokumentu pokwitowania uprawniającego kierowcę do prowadzenia pojazdu przez 24, lub 72 godziny bądź przez 7 dni od daty zatrzymania prawa jazdy. Termin ważności tego uprawnienia zależy od tego, jakie są przyczyny zatrzymania dokumentu.

Po odebraniu dokumentu prawa jazdy policjant jest zobowiązany do przekazania go właściwemu organowi w terminie 7 dni od daty jego faktycznego odebrania.

Obowiązkiem Prokuratora lub Sądu jest wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawnym bądź zwrocie dokumentu prawa jazdy w terminie 14 dni od daty dostarczenia dokumentu przez policję.

W przypadku zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości do 50km/h w terenie zabudowanym policjant w ciągu 7 dni przekazuje dokument staroście, do którego należy wydanie decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Zaskarżenie, zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy

Należy podkreślić, iż postanowienie Sądu lub Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy jest zaskarżalne. Oznacza to, iż właściciel dokumentu (kierowca), od dnia otrzymania odpisu wydanego postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy, ma 7 dni na złożenie zażalenia zaskarżającego tę decyzję, które należy wysłać pocztą (listem poleconym) bądź złożyć w biurze podawczym Prokuratury lub Sądu.

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy może zostać złożone przez kierowcę bądź adwokata na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez kierowcę.

W przypadku wydania postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy przez Prokuratora zażalenie należy złożyć za jego pośrednictwem do Sądu Rejonowego właściwego dla prowadzonej sprawy.

W przypadku wydania postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy przez Sąd zażalenie należy złożyć do Sądu Rejonowego, który to postanowienie wydał.

W zażaleniu należy umieścić sygnaturę, czyli numer sprawy, który widnieje na otrzymanym odpisie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy wydanego przez Prokuratora lub Sąd.

Niezbędnym elementem zażalenia jest jego uzasadnienie.

3 elementy, które Powinno zawierać zażalenie:

 • ocenę stopnia szkodliwości społecznej popełnionego przez kierowcę czynu, na podstawie którego dokument został zatrzymany,
 • ocenę stopnia zawinienia kierowcy wobec popełnionego czynu,
 • ocenę warunków osobistych oraz właściwości kierowcy, jak również jego dotychczasowego sposobu życia.

Ponadto w uzasadnieniu należy opisać wszelkie inne okoliczności oraz wskazać konsekwencje zarówno dla kierowcy, jak i jego rodziny wynikające z utrzymania przez organ władzy decyzji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy.

W przypadku postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez starostę kierowca ma 14 dni na złożenie zażalenia, licząc od daty doręczenia postanowienia.

Zażalenie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty. W piśmie zaskarżającym postanowienie należy zamieścić uzasadnienie podważające zasadność jego wydania.

Rozpoznanie zażalenia o postanowieniu zatrzymania prawa jazdy

Zażalenie na postanowienie zatrzymania prawa jazdy rozpoznawane jest przez Sąd, który postanowienie wydał, przy czym nie może odbywać się w tym samym składzie, który postanowienie o zatrzymaniu wydał.

Rozpoznanie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy może skutkować:

 • uwzględnieniem zażalenia i orzeczeniem bezzwłocznego zwrotu dokumentu prawa jazdy,
 • nieuwzględnieniem zażalenia i utrzymaniem w mocy zaskarżonego postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

Od postanowienia Sądu o oddaleniu zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy nie przysługuje zażalenie. Jest ono zatem prawomocne.

Należy jednak wiedzieć, iż w przypadku, gdy zaistnieją nowe okoliczności stanowiące argument dla zwrotu prawa jazdy, kierowca ma możliwość złożenia kolejnego wniosku o zwrot dokumentu, a w sytuacji, gdy wniosek ten zostanie oddalony, kierowcy przysługuje prawo złożenia zażalenia od tej decyzji.

W sytuacji, gdy zażalenie dotyczyło postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy wydanego przez starostę i zostało ono rozpatrzone na niekorzyść kierowcy, ten ma możliwość zaskarżenia tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty otrzymania postanowienia kolegium.

Decydując się na złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, warto sięgnąć po profesjonalną pomoc adwokata do spraw karnych, który pomoże przygotować odpowiednią argumentację, co zwiększy szanse na pozytywne rozpatrzenie pisma.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.6 / 5. Liczba głosów: 42

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.