Zatrzymanie prawa jazdy

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.

Zatrzymanie prawa jazdy niesie za sobą wiele konsekwencji dla właściciela dokumentu. Warto wiedzieć, w jakich okolicznościach może dojść do zatrzymania prawa jazdy oraz w jaki sposób można ubiegać się o jego zwrot.

 Zatrzymanie prawa jazdy – podstawa prawna

Ustawa z dnia  20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym określa okoliczności, które uprawniają organy władzy do zatrzymania prawa jazdy. Zgodnie z art. 135 niniejszej ustawy policjant jest uprawniony do zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem w sytuacji, gdy:

 • istnieje uzasadnione podejrzenie o prowadzeniu pojazdu przez kierowcę pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości pod wpływem innych środków;
 • dokument prawa jazdy znajduje się w stanie zniszczenia, które uniemożliwia odczytanie danych;
 • istnieje podejrzenie o sfałszowaniu dokumentu;
 • upłynął termin ważności dokumentu;
 • w stosunku do właściciela dokumentu zostało wydane postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy;
 • w stosunku do kierującego pojazdem został wydany zakaz prowadzenia pojazdów;
 • została wydana decyzja o cofnięciu prawa jazdy;
 • kierujący pojazdem przekroczył liczbę 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
 • kierujący pojazdem przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w ciągu 1 roku od dnia wydania prawa jazdy po raz pierwszy;

Zatrzymanie prawa jazdy – nowelizacja ustawy

W 2015 roku została wprowadzona nowelizacja Ustawy, zgodnie z którą administracyjne zatrzymanie prawa jazdy jest również możliwe w sytuacji stwierdzenia rażącego przekroczenia dopuszczalnej prędkości (powyżej 50km/h) w terenie zabudowanym, jak również w przypadku stwierdzenia przewożenia nadmiernej ilości osób w pojeździe.

Ponadto istnieje również możliwość (fakultatywnie) zatrzymania prawa jazdy przez policjanta bądź inną, uprawnioną do tej czynności osobę, jeśli istnieje podejrzenie, iż kierujący pojazdem mógł popełnić przestępstwo bądź wykroczenie, które może skutkować otrzymaniem zakazu prowadzenia pojazdów.

Procedura zatrzymania prawa jazdy

Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż policjant jest uprawniony wyłącznie do faktycznego odebrania kierującemu pojazdem dokumentu prawa jazdy. Natomiast decyzja w kwestii zatrzymania czy zwrotu dokumentu może być podjęta wyłącznie przez:

 • Sąd, jeśli sprawa dotyczy wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • Prokuratora w przypadku sprawy karnej, jeśli dotyczy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Obowiązkiem policjanta lub osoby uprawnionej do odebrania dokumentu prawa jazdy jest wydanie właścicielowi dokumentu pokwitowania uprawniającego kierowcę do prowadzenia pojazdu przez 24 lub 72 godziny bądź przez 7 dni od daty zatrzymania prawa jazdy. Termin ważności tego uprawnienia zależy od tego, jakie są przyczyny zatrzymania dokumentu.

Po odebraniu dokumentu prawa jazdy policjant jest zobowiązany do przekazania go właściwemu organowi w terminie 7 dni od daty jego faktycznego odebrania.

Obowiązkiem Prokuratora lub Sądu jest wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawnym bądź zwrocie dokumentu prawa jazdy w  terminie 14 dni od daty dostarczenia dokumentu przez policję.

W przypadku zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości do 50km/h w terenie zabudowanym, policjant w ciągu 7 dni przekazuje dokument staroście, do którego należy wydanie decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Zaskarżenie, zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy

Należy podkreślić, iż postanowienie Sądu lub Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy jest zaskarżalne. Oznacza to, iż właściciel dokumentu (kierowca), od dnia otrzymania odpisu wydanego postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy, ma 7 dni na złożenie zażalenia zaskarżającego tę decyzję, które należy wysłać pocztą (listem poleconym) bądź złożyć w biurze podawczym Prokuratury lub Sądu.

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy może zostać złożone przez kierowcę bądź adwokata na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez kierowcę.

W przypadku wydania postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy przez Prokuratora, zażalenie należy złożyć za jego pośrednictwem do Sądu Rejonowego właściwego dla prowadzonej sprawy.

W przypadku wydania postanowienia o  zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy przez Sąd, zażalenie należy złożyć do Sądu Rejonowego, który to postanowienie wydał.

W zażaleniu należy umieścić sygnaturę, czyli numer sprawy, który widnieje na otrzymanym odpisie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy wydanego przez Prokuratora lub Sąd.

Niezbędnym elementem zażalenia jest jego uzasadnienie.

3 elementy które Powinno zawierać zażalenie:

 • ocenę stopnia szkodliwości społecznej popełnionego przez kierowcę czynu, na podstawie którego dokument został zatrzymany,
 • ocenę stopnia zawinienia kierowcy wobec popełnionego czynu,
 • ocenę warunków osobistych oraz właściwości kierowcy, jak również jego dotychczasowego sposobu życia.

Ponadto w uzasadnieniu należy opisać wszelkie inne okoliczności oraz wskazać konsekwencje zarówno dla kierowcy, jak i jego rodziny wynikające z utrzymania przez organ władzy decyzji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy.

W przypadku postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez starostę, kierowca ma 14 dni na złożenie zażalenia, licząc od daty doręczenia postanowienia.

Zażalenie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty. W piśmie zaskarżającym postanowienie należy zamieścić uzasadnienie podważające zasadność jego wydania.

Rozpoznanie zażalenia o postanowieniu zatrzymania prawa jazdy

Zażalenie na postanowienie zatrzymania prawa jazdy rozpoznawane jest przez Sąd, który postanowienie wydał, przy czym nie może odbywać się w tym samym składzie, który postanowienie o zatrzymaniu wydał.

Rozpoznanie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy może skutkować:

 • uwzględnieniem zażalenia i orzeczeniem bezzwłocznego zwrotu dokumentu prawa jazdy,
 • nie uwzględnieniem zażalenia i utrzymaniem w mocy zaskarżonego postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

Od postanowienia Sądu o oddaleniu zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy nie przysługuje zażalenie. Jest ono zatem prawomocne.

Należy jednak wiedzieć, iż w przypadku, gdy zaistnieją nowe okoliczności stanowiące argument dla zwrotu prawa jazdy, kierowca ma możliwość złożenia kolejnego wniosku o zwrot dokumentu, a  w sytuacji, gdy wniosek ten zostanie oddalony, kierowcy przysługuje prawo złożenia zażalenia od tej decyzji.

W sytuacji, gdy zażalenie dotyczyło postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy wydanego przez starostę i zostało ono rozpatrzone na niekorzyść kierowcy, ten ma możliwość zaskarżenia tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty otrzymania postanowienia kolegium.

Decydując się na złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy warto sięgnąć po profesjonalną pomoc adwokata, który pomoże przygotować odpowiednią argumentację, co zwiększy szanse na pozytywne rozpatrzenie pisma.

Potrzebujesz porady prawnej?

Wyślij zapytanie za pomocą formularza

6 + 10 =

18 komentarzy

 1. olgierd

  Witam zabrali mi na początku grudnia prawo jazdy miałem 0.28 czekam na sprawę sądową, co mam zrobić żeby sąd zwrócił prawo jazdy jestem osobą bezrobotną,pracuje dorywcza mam na utrzymaniu 2 dzieci i żonę.

  Odpowiedz
  • Adwokat Ewa Anczewska

   Z Pana opisu wynika, że popełnił Pan wykroczenie. Kara za takie wykroczenie to areszt lub grzywna od 50 zł – 5 000 zł. Dodatkowo Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na określony czas od 6 miesięcy do 3 lat – art. 87 kodeksu wykroczeń. Niestety w prawie wykroczeń nie ma możliwości warunkowego umorzenia. W takiej sytuacji należy złożyć do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zgodnie z art. 39 § 1 kodeksu wykroczeń w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można– biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.

   Odpowiedz
   • Jakub

    Dzień Dobry

    Wyprzedzałem grupę pojazdów jadącą ok. 70 km/h, poza terenem zabudowanym, w miejscu bez ograniczeń. Niestety w grupie pojazdów (3 lub 4 samochody) był radiowóz. Policjanci uznali, że manewr wyprzedzania wykonałem z narażeniem innych uczestników ruchu i zabrali mi prawo jazdy, powołując się na przepis, że kierujący pojazdem mógł popełnić przestępstwo bądź wykroczenie, które może skutkować otrzymaniem zakazu prowadzenia pojazdów.
    Wystawiono mi pokwitowanie na 7 dni. Byłem trzeźwy.

    Zdarzenie miało miejsce 29 grudnia, czekam na jakiś kontakt ze strony policji.
    Jak cała sytuacja może dla mnie skończyć?

    Odpowiedz
    • Zibi

     Przekroczyłem prędkość o 60km/h w terenie zabudowanym zabrano mi prawko na 3 miesiące. Prędkość mierzył radiowóz nie oznakowany, czy jest szansa abym sie odwołał i mogl dalej jedzic jestem jedyna osoba z prawkiem w domu a jest 2 małych dzieci

     Odpowiedz
     • Adwokat Ewa Anczewska

      Dzień dobry. Obawiam się, że szanse na skuteczne odwołanie są zdecydowanie niewielkie. Niestety ten tryb administracyjny jest daleki od ideału.

   • Kierowca dostawca

    Witam. Mam problem z przekroczeniem punktów karnych. Jeżdżę zawodowo pojazdem do 3,5t kat B. Miałem na koncie 20 pkt karnych, a 14.12.2019 miało mi się skasować 8 pkt i 3.12.2019 zatrzymał mnie radiowóz jadący podkreślam JADĄCY z naprzeciwka który jakoś zmierzył mi prędkość. Dostałem kolejny mandat 300zł i 8 pkt, wystraszony całej sytuacji przyjąłem mandat. Dostałem z Komendy głównej policji zawiadomienie o wysłaniu dwóch wniosków do starostwa o badania psychologiczne oraz o sprawdzenie kwalifikacji. 07.01.2020 dostałem kolejne zawiadomienia tym razem już ze starostwa o wszczęciu postępowania administracyjnego i jak w nich pisze ustawowo mam 7 dni na zapoznanie się z aktami sprawy i ewentualne składanie wniosków czy zażaleń. I pytanie jest takie czy jest jakaś szansa wybronić się z tej sytuacji, podkreślam że jeżdżąc zarabiam na życie, jeśli stracę prawo jazdy stracę pracę i możliwości finansowe a jak chyba każdy mam do opłacenia comiesięczne rachunki, raty i codzienne wydatki. Proszę o pomoc.
    Pozdrawiam Dominik

    Odpowiedz
 2. Adam

  2 grudnia 2019 roku zatrzymano mnie do kontroli trzeźwości, której odmówiłem. Następnie użyto przymusu bezpośredniego, wywleczono mnie z samochodu i na siłę wepchnięto do radiowozu. Po czym wożono po Częstochowie jakiś czas, po czym podjechano ze mną pod komendę. Wówczas straszono mnie, że jeżeli nie poddam się badaniu alkomatem, to pojadę na przymusowy pobór krwi. Odmówiłem. I tak też zrobiono. Założono mi kajdanki w radiowozie, użyto kolejny raz przymusu bezpośredniego i odebrano prawo jady. Następnie wprowadzono na izbę przyjęć szpitala. Odmówiłem poboru krwi. Wówczas będąc w kajdankach powykręcano mi ręce i na siłę pobrano krew. Nie wydano mi żadnego protokołu. Kompletnie nic i wyrzucono z izby przyjęć. Po ok. 2 godz. odnalazła mnie żona, jak zmarznięty chodziłem po placu szpitalnym. Ok. godz. 16 przyjechałem do swojego miasta, poszedłem na komendę policji i na żądanie z protokołem poddałem się badaniu na zawartość alkoholu. Kilkakrotny wynik 0,00 promila. To była formalność, bo nie piję w ogóle. 24 grudnia i 30 grudnia 2019 r. wystąpiłem pismem do policji w Częstochowie – gdzie jest moje prawo jazdy. Odpowiedziano mi, że przesłano do prokuratury. Jednak 23 grudnia 2019 r., kiedy składałem zawiadomienie na policjantów o napaści na mnie, prokurator poinformował mnie, że nie wie, gdzie jest moje prawo jazdy. Dzisiaj, t.j. 2.01.2020 r. przepraszano mnie, że jutro zaraz odeślą mi prawo jazdy, bo się znalazło. Dodam, że nie otrzymałem żadnego postanowienia zarówno sądowego, jak i prokuratorskiego o zatrzymaniu prawa jazdy. Zawiadomiłem jedynie sąd w dniu 3.12.2019 r. o bezprawnym zatrzymaniu mnie przez policję z Częstochowy, okaleczeniu mnie na izbie przyjęć i o ogólnym pobiciu. I co dalej z tą Polską !! I co dalej z represyjnym Państwem !!!

  Odpowiedz
  • Darek

   8 grudnia siedziałem za kierownicą samochodu i pilwm wódkę z 3 kolegami. Auto było zgaszone. Podjechał radiowóz i kazał mi dmuchnąć było 0.19 po 15 min 0.16. Policjanci twierdzili że to ja przyjechałem autem na to miejsce. Osoby które były że mną zeznały że nie ja tylko kolega który wysiadł i poszedł do domu na drugą stronę ulicy. Ten kolega zgłosił się na komendę i też zeznał że to on przyjechał i poszedł do domu. Ja się przesiadlem z tyłu do przodu za kierownicę i piłem wódkę. Prawo jazdy mi zatrzymali. Policjant który mnie przesluchiwal powiedział że na 100 Pr mi oddadzą. Po 2 tyg przyszlo mi postanowienie o zatrzymaniu. Składam na to zażalenie. Oddadzą prawko czy nie???

   Odpowiedz
 3. bruka

  Witam.Zostałem zatrzymany do kontroli drogowej w wyniku ktorej wyszło ze prowadze pod wpływem narkotyków.Czekam na wyniki badan krwi.Co robić ?Prawo jazdyn potrzrebne mi jak woda , jakiego wyroku moge sie spodziewac

  Odpowiedz
  • Adwokat Ewa Anczewska

   Wszystko zależy od Sądu i od tego czy był Pan wcześniej karany czy też nie i jaka jest prognoza kryminologiczna na przyszłość. W najbardziej optymistycznej wersji może być wyrok warunkowo umarzający na okres próby np. 2 lat, zakaz prowadzenia pojazdów 1 rok, 5 000 zł świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym (można rozłożyć na raty).

   Odpowiedz
 4. Tomasz

  Witam. Proszę o pomoc jechałem na 50 / 101 km h, policjant suszył wogole niewidoczny, pogoda deszczowa wieczór, pokazywał na suszarce laserowej 101 ale nie przyjął błędu pomiaru , 2 dni temu przyszła mi decyzja o wszczęciu postępowania odnośnie odebrania prawo jazdy A na komendzie naczelnik kłamie i do starosty wysłał pismo że jechałem 105 ( A wyraźnie widziałem że było 101 i na dokumencie zatrzymania prawo jazdy pokwitowaniu pisze jak bym 101 km h na 50 . Proszę o pomoc

  Odpowiedz
 5. Tomasz

  Dzień dobry . Zostałem zatrzymany na 50 / 101 km h , odebrano mi prawo jazdy niestety nie uwzględniono bledu pomiaru. Co mogę z tym zrobić przyszedł mi dziś papier ze starostwa o wszczeciu postępowania proszę o pomoc

  Odpowiedz
 6. Grzegorz

  Dzień dobry, w lutym tego roku miałem incydent z potrąceniem pieszego na przejściu… cała sytuacja rozgrywała się w trudnych warunkach atmosferycznych, do tego pieszy wszedł na pasy nie spoglądając w moim kierunku. Poszkodowany wyszedł ze szpitala po kilku miesiącach… ja niestety nie otrzymałem żadnego pisma z prokuratury ani z sądu… mija prawie 5mc od zajścia jestem głównym żywicielem rodziny, do tego prowadzę działalność w której na codzien posługiwałem się samochodem, do tego pandemia… co mogę zrobić aby odzyskać prawo jazdy chociaż do momentu sprawy? z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Adwokat Ewa Anczewska

   Panie Grzegorzu, zalecam udanie się do najbliższego Adwokata o skorzystanie z jego pomocy. Uważam, że Pana sprawa tego wymaga.

   Odpowiedz
 7. tadeusz

  Wyjeżdżałem z parkingu przy markecie budowlanym i skęcałem w lewo w drogę 1 kierunkową (ciągle na parkingu),zjechałem lekko na lewy pas i spoglądałem w prawo czy coś nie nadjeżdża i jak odwróciłem głowę w lewo,na moim aucie,przednim lewym błotniku znalazł się wózek z materiałem budowlanym pchany przez pieszego,pomimo,że ja zatrzymałem się całkowicie,to on pchał ten wózek dalej aż do tylnego błotnika i wtedy zaczął wyzywać i wrzeszczeć jak nienormalny.Wózek utkwił między moim autem a krawężnikiem,postanowiłem zawiadomić policję,która po ok 1 godz się zjawiła,ale była zainteresowana tylko mną bo uważano ,że nie powinienem znależć się w tym miejscu,na prawie lewym pasie a tylko oczekiwac na prawym.Nadmieniam,że ta alejka w którą skręcałem jest oznaczona jako jednokierunkowa i z lewej strony nie spodziewałem się nikogo (żadnego pojazdu) i według mnie ten facet z wózkiem nie powinien tamtędy przechodzić,a tym bardziej wjeżdżać między auto a krawężnik.W dodatku ok 40 m dalej było wyznaczone przeście dla pieszych i sądzę ,że właśnie tamtędy winien przechodzić.Wszedł na jezdnię 1-kierunkową pod prąd i to właśnie on stworzył zagrożenie.Tymczasem policjant uznał,że ja zbliżając się do lewej strony nie zachowałem się prawidłowo,bo należało oczekiwac na skręt w lewo na prawym pasie ruchu i zatrzymał mi za to prawo jazdy.Natomiast pieszy z wózkiem,mimo,że mi porysował cały bok auta ,uznany został niewinnym i nie wzbudzał zainteresowania policjantów.Natomiast kodeks drogowy mówi,że pieszy przechodząc przez jezdnię musi korzystać z przejścia dla pieszych jezeli odległość od tego przejścia nie przekracza 100m.Policjant uznał,że ja nie znam dostatecznie dobrze przepisów ruchu drogowego (tak myślę) i zatrzymał mi prawo jazdy na 7 dni,mówiąc,że albo oddadzą mi na komendzie albo skierują sprawę do sądu.Jak się mam zachować w tej sytuacji ,bo uważam,że jestem dobrym kierowcą,nigdy nie miałem wypadków,a jężdżę bez przerwy od prawie 60 lat

  Odpowiedz
 8. tadeusz

  Minęło 7 dni a prawa jazdy mi nie zwrócono,czy to onacza,że przekazano sprawę do sądu ?

  Odpowiedz
 9. tadeusz

  skręcałem z jezdni dwukierunkowej,nie oznaczonej w lewą stronę na jednię jednokierunkową i uważam,że ten pieszy z wózkiem pojawił się na jezdni jednokierunkowej jadąc pod „prąd”,bardzo szybko,bo dojeżdżając do tego skrzyżowania i patrząc w lewo to go nie widziałem,a następnie odwróciłem glowę w prawo,sprawdzając czy z prawej nie nadjeżdza pojazd.I jak z powrotem odwrócilem głowę w lewo ten pieszy z wóżkiem jużbył na moim przednim błotniku i pchał go dalej pomimo,że ja stałem.Potem porzucił ten wózek i zrobił wrzask,podskakując i wymachując rekami,zrobiło sie zbiegowisko ludzi a on kreował się na poszkodowanego.Moje auto stało blisko lewego krawężnika,tak że wózek akurat mieścił się między krawężnikiem a pojazdem,na lekki wcisk.

  Odpowiedz
 10. Paweł

  W jakiej formie powinna zostać dostarczona decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy? Pocztą? SMS? Czy jeśli nie dostało się decyzji w ciągu 14 dni to mamy prawo jazdy? Pozdrawiam!

  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *