Pozew o eksmisję

Skuteczne wsparcie prawne w Twojej sprawie o eksmisję

Jesteś właścicielem mieszkania lub lokalu użytkowego. Wypowiedziałeś umowę dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom, a mimo to lokal nie został Ci oddany? Eksmisja lokatorów nie jest łatwym procesem z uwagi na fakt, że obecne regulacje prawne niosą ze sobą szereg przepisów chroniących lokatorów. Nasz adwokat, zbada podpisaną przez Ciebie umowę najmu, przygotuje pozew o eksmisję, wesprze w uzyskaniu orzeczenia sądowego i klauzuli wykonalności, a także doradzi inne środki prawne, dzięki którym możesz dochodzić należnych Ci świadczeń.

Kogo można eksmitować?

Opuszczenia lokalu przez lokatora można domagać się m.in. w sytuacji, gdy ten wykorzystuje lokal w sposób sprzeczny z umową, niezgodny z jego przeznaczeniem, zalega z opłatami czynszowymi, czy wręcz dewastuje lokal, a także gdy lokal posiada wady zagrażające życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu osób go zamieszkujących. Osoba, wobec której właściciel żąda eksmisji nie może mieć jednak uprawnienia do władania rzeczą. Dlatego tak ważna staje się sama umowa najmu czy dzierżawy, a także jej poprawne wypowiedzenie.

Prawa lokatorów

Problemy z eksmisją pojawiają się w sytuacji, gdy niechcianym lokatorom nie przysługuje inny tytuł prawny do lokalu. Obecne regulacje prawne chronią takie osoby przed natychmiastową eksmisją na bruk. Lokale socjalne muszą zostać zapewnione eksmitowanym m. in. kobietom w ciąży, małoletnim, niepełnosprawnym, chorym, emerytom i rencistom, bezrobotny. Pamiętać należy także, iż w okresie od 1 listopada do 31 marca nie wykonuje się nakazów eksmisji wobec osób, którym nie można zapewnić innego lokalu socjalnego, zastępczego lub tymczasowego. Uprawnienia do lokalu socjalnego przyznaje sąd, a zobowiązanym do jego zapewnienia jest gmina. W tym miejscu pojawia się problem. Na wyznaczenie lokalu socjalnego gmina ma 6 miesięcy. Gminy zwykle nie dysponują odpowiednia liczą lokali socjalnych, a przez to wydłuża się cały proces eksmisji. Eksmitowany lokator wpisywany jest na listę oczekujących, co w praktyce powoduje, że dalej zamieszkuje on w danej nieruchomości. Komornik może usunąć lokatora do noclegowni, schroniska lub innej placówki noclegowej. Jednak by to zrobić wpierw wyczerpać muszą się ww możliwości. Dodatkowo, gdy właściciel nieruchomości nie dysponuje prawomocnym orzeczeniem sądu, sam na własną rękę podejmuje się eksmisji, osoba zajmująca lokal może wobec niego wystąpić z powództwem o ochronę naruszonego posiadania

Co może właściciel lokalu?

Najlepszą obroną jest profilaktyka, a w tym przypadku starannie przygotowana umowa najmu lub dzierżawy, która w odpowiedni sposób zabezpiecza interesy właściciela. Właściciel lokalu domagający się eksmisji lokatorów może wystąpić do nich z przesądowym wezwanie do opuszczenia lokalu, wzywając ich do dobrowolnego opuszczenia lokalu. Jeśli to nie podziała pozostaje pozew sądowy. Pierwszym krokiem na drodze sądowej jest pozew o eksmisję, a wraz z jego uzyskaniem wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Po jej nadaniu właściciel lokalu może zwrócić się z wnioskiem do komornika o przeprowadzenie eksmisji. Posiadający tytuł prawny do lokalu może także od momentu uzyskania eksmisji sądowej naliczać lokatorom zajmującym nieruchomość opłatę odszkodowawczą za bezumowne korzystanie.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne dla właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych, które obejmuje m.in.:

  • analizę umowy najmu lub dzierżawy
  • doradztwo w zakresie przysługujących możliwości prawnych
  • wsparcie przy tworzeniu przesądowego wezwania do opuszczenia lokalu
  • przygotowanie pozwu o eksmisję
  • pomoc przy kompletowaniu niezbędnej dokumentacji
  • pomoc w uzyskaniu sądowej klauzuli wykonalności
  • doradztwo przy wyborze komornika
  • wsparcie prawne roszczeń o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania
  • reprezentowanie w sporach o naruszenie posiadania

Osoby z Wrocławia lub województwa dolnośląskiego,
które chcą skorzystać z naszego doradztwa prawnego
zapraszamy do kontaktu.

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.