Warunkowe zwolnienie

Adwokat Wrocław 9 Prawo karne Wrocław 9 Warunkowe zwolnienie

Każdy, przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony

Kara pozbawienia wolności to najsurowsza kara w polskim prawie. Okoliczności popełnienia przestępstwa, zachowanie skazanego po jego popełnieniu, w trakcie odbywania kary, a także jego postawa i sytuacja osobista mogą być podstawą do warunkowego zwolnienie z odbywania części kary. Nasz adwokat reprezentuje i doradza osobom skazanym w procesie ubiegania się o warunkowe zwolnienie.

Komu pomagamy?

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach dotyczących:

 • warunkowego zwolnienia
 • przerwy w odbywaniu kary
 • odroczenia wykonania kary
 • warunkowego zawieszenie wykonania kary
 • objęcia systemem dozoru elektronicznego

Okoliczności łagodzące karę

Podstawową przesłanką do ubiegania się o warunkowe zwolnienie jest pozytywna prognoza kryminologiczna. Bierze ona pod uwagę:

 • Postawę skazanego – pozytywnie opiniowani są zazwyczaj skazani, którzy wyrażają skruchę z powodu popełnionego przestępstwa, a swój czyn oceniają krytycznie.
 • Właściwości osobiste skazanego – czyli jego wiek, aktualny stan zdrowia, wykształcenie, a także charakter. Podeszły wiek, przewlekła choroba, a nawet dojrzałość emocjonalna, zaliczane są jako przesłanki pozytywne.
 • Warunki środowiskowe skazanego – nie bez znaczenia jest tu sytuacja rodzinna i finansowa skazanego np. to czy skazany jest jedynym żywicielem rodziny ect.
 • Okoliczności popełnienia przestępstwa – odnoszą się do wszystkich faktów pozostających w związku z popełnionym przestępstwem. Analiza kryminologiczna bada i ocenia w szczególności powody i motywy popełnienia przestępstwa przez skazanego.
 • Zachowanie po popełnieniu przestępstwa – pozytywnie odbierane jest przyznanie się skazanego do popełnionego przestępstwa, skrucha, a także chęć naprawienia szkody.
 • Zachowanie w trakcie odbywania kary – zachowanie skazanego w zakładzie karnym to jeden z najważniejszych czynników. Pod uwagę brane są oceny wychowawców, przyznane kary dyscyplinarne, uczestnictwo w subkulturze więziennej, także zachowanie skazanego w trakcie przepustek, czy przerw w karze.

Kiedy skazany może starać się o warunkowe zwolnienie?

 • skazany po raz pierwszy – po odbyciu połowy kary
 • recydywista – po odbyciu 2/3 kary
 • multirecydywista – po odbyciu ¾ kary
 • skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności – po 15 latach kary
 • skazany na karę dożywocia – po 25 latach kary

Uwaga:

Sąd w wyroku skazującym może w odniesieniu do skazanego podnieść granice ubiegania się o warunkowe zwolnienie.

Karę uważa się za obytą z chwilą zakończenia warunkowego zwolnienia, jeśli w ciągu 6 miesięcy od jego zakończenia nie zostało ona odwołane.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

 • reprezentujemy przed sądem penitencjarnym
 • sporządzamy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • reprezentujemy skazanego w procesie sądowym
 • pomagamy złożyć zażalenie od negatywnych decyzji sądu

Jesteś z Wrocławia lub województwa dolnośląskiego i
chcesz skorzystać z naszego doradztwa prawnego?

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.