Tymczasowe aresztowanie

Adwokat Wrocław 9 Prawo karne Wrocław 9 Tymczasowe aresztowanie

Każdy, przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony

Tymczasowe aresztowanie jest ostatecznym środkiem zapobiegawczym, stosowanym w sytuacji gdy inne środki mogą okazać się niewystarczające. Przeciwdziała m.in. ucieczce, ukrywaniu się jak i matactwu oskarżonego. Osadzenie oskarżonego w areszcie śledczym ma na celu także zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego, a w wyjątkowych przypadkach ma zapobiec popełnieniu przez oskarżonego kolejnych przestępstw.

Czas trwania tymczasowego aresztowania

Sąd zastosować tymczasowe aresztowanie podejrzanego na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.

Na wniosek prokuratora okres ten może jednak zostać przedłużony, jeśli okoliczności sprawy nie pozwalają na terminowe zakończenie postępowania. W praktyce, z uwagi na przewlekłość postępowań sądowych, okres tymczasowego aresztowania może przekroczyć limit ustawowy – 24 miesiące. Dlatego tak ważne jest wsparcie doświadczonego adwokata, który reprezentując oskarżonego przed sądem może wnioskować m.in. o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego. Zażalenie na zastosowany przez sąd środek zapobiegawczy rozpoznawane jest przez sąd w czasie do 7 dni.

Kiedy sąd orzeka tymczasowe aresztowanie?

Sąd może orzec o tymczasowym aresztowaniu jeśli:

 • obawia się, że oskarżony będzie próbować ucieczki lub ukrywać się
 • nie może ustalić tożsamości oskarżonego
 • oskarżony nie ma stałego miejsca pobytu w kraju
 • oskarżony może nakłaniać strony postępowania do fałszywych zeznań
 • w inny sposób będzie utrudniał postępowanie karne
 • za przestępstwo, które zarzuca się oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolność minimum 8 lat
 • sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolność nie niższą niż 3 lata
 • istnieje obawa, że oskarżony popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu

Kiedy można ubiegać się o odstąpienie od tymczasowego aresztowania?

Sąd może odstąpić od stosowanie tymczasowego aresztowania jeśli:

 • osadzenie oskarżonego w areszcie może zagrażać jego życiu lub zdrowiu
 • może nieść za sobą ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego rodziny
 • gdy okoliczności sprawy wskazują, że sąd warunkowo zawiesi karę pozbawienia wolności lub wyda inna łagodniejsza karę
 • okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności

Tymczasowe aresztowanie nie będzie stosowane jeżeli popełnione przez aresztowanego przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności mniejszą niż rok. Podobnie, w sytuacji gdy oskarżony został ujęty na gorącym uczynku.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

W ramach doradztwa prawnego dla osób objętych tymczasowym aresztowaniem:

 • przygotowujemy wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania
 • występujemy z wnioskiem o zmianę środka zapobiegawczego
 • składamy zażalenie na czynności organów ścigania
 • pomagamy w przygotowaniu skargi na decyzję o przedłużeniu tymczasowego aresztowania
 • reprezentujemy oskarzonego przed sądem

Osoby z Wrocławia lub województwa dolnośląskiego,
które chcą skorzystać z pomocy
naszego adwokata lub radcy prawnego
zapraszamy do kontaktu

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.