Dozór elektroniczny

Adwokat Wrocław 9 Prawo karne Wrocław 9 Dozór elektroniczny

Każdy, przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony

Dozór elektroniczny pozwala skazanemu na odbywanie kary poza zakładem karnym, w domu lub w innym miejscu, które wskaże sąd. To rodzaj kary, który opiera się na dokładnym stosowaniu się skazanego do harmonogramu dnia określonego przez sąd. Mimo ograniczeń jakie za sobą niesie, jest to wciąż najbardziej dogodny sposób odbywania kary pozbawienia wolności. Forma kary pozwala bowiem skazanemu kontynuować życie zawodowe jak i rodzinne.

Dla kogo dozór elektroniczny?

Sąd może wyrazić zgodę na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego jeżeli:

  • kara pozbawienia wolności, jaką orzeczono wobec danej osoby, nie przekracza roku,
  • skazany nie jest recydywistą,
  • skazany posiada miejsce stałego pobytu,
  • taka forma kary wystarczy na osiągniecie celu kary,
  • osoby pełnoletnie, które w trakcie odbywania kary będą mieszkać ze skazanym, wyraziły zgodę na dozór elektroniczny,
  • nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczne i organizacyjne.

Co ważne, by skazany mógł odbyć karę w systemie dozoru elektronicznego muszą być spełnione wszystkie wymienione powyżej warunki.

Dozór elektroniczny dla osadzonych

O objęcie systemem dozoru elektronicznego mogą ubiegać się także osoby odbywające już karę w zakładzie karnym. Jeśli dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego daje przesłanki do złagodzenia odbywanej kary, sąd może udzielić zezwolenia na odbycie pozostałej części kary w systemie dozoru elektronicznego.

Wniosek o dozór elektroniczny

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może złożyć skazany, jego obrońca, prokurator lub kurator sądowy, a w przypadku skazanych odbywających karę więzienia także dyrektor zakładu karnego. Wniosek składany jest do wydziału sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub odbywania kary.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

W ramach doradztwa prawnego dla osób, które ubiegają się o dozór elektroniczny:

  • analizujemy możliwości ubiegania się o dozór elektroniczny,
  • pomagamy przygotować i uzasadnić wniosek o objęcie systemem dozoru elektronicznego,
  • przygotowujemy dokumenty niezbędne do złożenia wniosku, w tym zgody osób pełnoletnich, które miałyby mieszkać ze skazanym.

Osoby z Wrocławia lub województwa dolnośląskiego,
które chcą skorzystać z naszego doradztwa prawnego
zapraszamy do kontaktu.

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.