Procedura ograniczenia władzy rodzicielskiej

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.

W świetle prawa władza rodzicielska stanowi zbiór uprawnień oraz obowiązków rodziców wobec ich dzieci. W pewnych sytuacjach może ona zostać ograniczona zarówno w stosunku do jednego, jak i obojga rodziców.
W jakich okolicznościach może do tego dojść oraz jak przebiega procedura ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Obowiązki i uprawnienia rodziców wynikające z władzy rodzicielskiej

Zgodnie z art. 95 Kodeksu Opiekuńczego i Rodzinnego, do podstawowych obowiązków rodziców należy dbanie o dobro dziecka poprzez zapewnienie mu odpowiedniego wychowania, bezpieczeństwa oraz opieki nad nim i jego majątkiem aż do uzyskania przez niego pełnoletności.

Władzę rodzicielską może posiadać jedynie osoba, która ma ukończone 18 lat lub osoba, która mimo niepełnoletności zawarła legalny (za zgodą sądu) związek małżeński i tym samym ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Należy zaznaczyć, iż prawo gwarantuje rodzicom możliwość wychowania oraz edukacji dziecka zgodnie z ich przekonaniami religijnymi, oraz moralnymi przy jednoczesnym poszanowaniu godności, wolności, sumienia innych praw dziecka oraz jego dojrzałości. Rodzice mają również prawo oczekiwać od dziecka posłuszeństwa. Jednakże nie mają prawa stosowania wobec nich kar cielesnych.

Artykuł 97 KRO wskazuje, iż rodzice powinni wspólnie podejmować decyzję w istotnych dla dziecka kwestiach. W przypadku, gdy nie są oni w stanie dojść między sobą do porozumienia, rozwiązanie sporu może zostać powierzone sądowi.

Okoliczności ograniczenia władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić wówczas gdy zagrożone jest dobro dziecka. Dobro dziecka jest bowiem wartością nadrzędną i podlega szczególnej ochronie. Z tego powodu Sądowi Rodzinnemu przysługują szerokie kompetencje w kwestii regulowania władzy rodzicielskiej. W praktyce oznacza to, że Sąd opiekuńczy może wydać każde zarządzenie, jakiego w danych okolicznościach wymaga dobro dziecka (art. 109 KRO)

Dobro dziecka może być zagrożone przede wszystkim z powodu niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej, które może polegać na:

 • zaniedbywaniu potrzeb dziecka,
 • nieodpowiednim dbaniu o zdrowie dziecka,
 • zaniechaniu realizacji obowiązku szkolnego,
 • pozostawienie dziecka bez właściwej opieki,
 • doprowadzenie do sytuacji powstania zagrożenia zdrowia lub nawet życia dziecka.

Do najbardziej skrajnych zaniedbań i zagrożeń dobra dziecka dochodzi zazwyczaj w rodzinach patologicznych, gdzie nadużywany jest alkohol lub narkotyki. Pojawia się agresja fizyczna i psychiczna.
Coraz częściej możemy usłyszeć o rodzicach opiekujących się dzieckiem pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków, prowadzeniu pojazdów w stanie nietrzeźwości wraz z dzieckiem na tylnym siedzeniu czy spacerowaniu z dzieckiem przy jednoczesnym spożywaniu alkoholu. Bez znaczenia jest to, czy zaniedbania rodzica względem dziecka mają charakter permanentny, czy też incydentalny.

Trzeba również pamiętać, że dobro dziecka może zostać zagrożone z przyczyn przez rodziców niezawinionych. W sytuacjach gdzie trudności w wykonywaniu władzy rodzicielskiej nie są następstwem zaniedbań rodziców, a mogą wynikać z ich trudnej sytuacji życiowej czy upośledzenia umysłowego.

Przepis art. 109 KRO nie uzależnia wydawania przez Sąd opiekuńczy niezbędnych zarządzeń od przyczyn nienależytego wykonywania władzy rodzicielskiej, lecz zmierza do usunięcia wszelkiego rodzaju źródeł zagrożenia dobra dziecka bez względu na to, czy trudności w wykonywaniu władzy rodzicielskiej są przez rodziców zawinione.

Z tego powodu, trzeba podkreślić, że ingerencja Sądu nie ma represyjnego charakteru. Celem ograniczenia władzy rodzicielskiej na podstawie art. 109 KRO jest bowiem zarówno ochrona dziecka, jak i niesienie pomocy rodzicom, w taki sposób, aby umożliwić im właściwe wykonywanie władzy rodzicielskiej w przyszłości.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w przypadku rozwodu

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić również w sytuacji, gdy doszło do rozłączenia rodziców (rozwód, separacja). Zgodnie z art. 107 KRO, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania.
Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

Należy podkreślić, iż powyższe zagadnienie wymaga bardziej szczegółowego omówienia. Z tego względu zostanie mu poświęcony osoby artykuł.

Procedura ograniczenia władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić wskutek:

 • złożenia wniosku przez jednego z rodziców,
 • złożenia wniosku przez każdego, kto ma odpowiednią wiedzę na temat okoliczności uzasadniających, iż dziecku dzieje się krzywda w wyniku nienależycie sprawowanej władzy rodzicielskiej (np. w przypadku uzasadnionych przypuszczeń o biciu, zaniedbaniu lub niedożywieniu dziecka),
 • wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej może zostać złożony między innymi przez placówki oświatowe, policję, opiekę społeczną, organy samorządu oraz administracji rządowej, organizacje i placówki sprawujące opiekę nad dzieckiem.

Złożenie wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej należy skierować do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny, właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. Trzeba pamiętać, że miejsce zamieszkania dziecka nie jest tożsame z jego miejscem zameldowania.

Co powinien zawierać wniosek?

 • datę i miejscowość,
 • oznaczenie i adres Sądu, do którego jest kierowany,
 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • imię i nazwisko uczestników postępowania – zazwyczaj jest to rodzic oraz małoletnie dzieci,
 • żądanie ograniczenia władzy rodzicielskiej,
 • uzasadnienie wniosku,
 • załączenie aktu urodzenia dzieci,
 • załączenie aktu małżeństwa – jeżeli rodzice pozostają w związku małżeńskim
 • powołanie świadków lub inne dowody na poparcie twierdzeń zawartych w uzasadnieniu wniosku.

Złożenie wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej podlega opłacie sądowej 40 zł, w przypadku zmiany wyroku rozwodowego w części dotyczącej władzy rodzicielskiej opłata wynosi 100 zł.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej rozstrzygany jest przez sąd w postępowaniu nieprocesowym, a postanowienie wydawane jest wyłącznie po przeprowadzeniu rozprawy sądowej.

Należy pamiętać, iż od wyroku sądu w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej przysługuje apelacja, którą należy wnieść do sądu rejonowego w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania postanowienia przez zaskarżonego.
Jeśli strona skarżąca nie żądała sporządzenia uzasadnienia orzeczenia w terminie tygodniowym od ogłoszenia postanowienia, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.

Ingerencja sądu we władzę rodzicielską

Jak wyżej wskazano, władza rodzicielska może również zostać ograniczona poprzez decyzję sądu rodzinnego z urzędu. Przesłanki do tego mogą zostać dostarczone do sądu między innymi z sądu karnego bądź od każdej osoby, która dostarczyła informacji na temat krzywdy dziecka.

Do przyczyn ograniczenia władzy rodzicielskiej z urzędu zaliczamy:

 • zaniedbanie obowiązków wychowawczych,
 • nadużywanie władzy rodzicielskiej poprzez przemoc fizyczną i psychiczną,
 • zaniedbanie rozwoju dziecka,
 • brak zainteresowania dzieckiem,
 • porzucenie,
 • wyjazd za granicę i pozostawienie dziecka bez opieki.

W takich sytuacjach sąd może między innymi:

 1. Zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
 2. Określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
 3. poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
 4. skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;
 5. zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej, albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Sprawy dotyczące ograniczenia władzy rodzicielskiej bywają niezwykle bolesne zarówno dla rodziców, jak i dzieci. Warto skorzystać z pomocy adwokata już na wczesnym etapie postępowania, gdyż dzięki temu zwiększymy szanse na korzystne rozwiązanie sprawy i unikniemy wielu trudnych momentów.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Potrzebujesz porady prawnej?

Wyślij zapytanie za pomocą formularza

10 + 7 =

29 komentarzy

 1. Darek

  Witam.
  Czy spotkali się Państwo z takim przypadkiem, aby sprawa w przedmiocie władzy rodzicielskiej została wszczęta z urzędu, a jednocześnie rodzice zajęli swoje stanowisko w takiej sprawie, czyli złożyli swoje wnioski (o powierzenie każdemu z nich z osobna wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem)? Czy wówczas sąd powinien wyłączyć sprawę wniosków rodziców do odrębnego postępowania, czy sąd może jakoby połączyć sprawę „z urzędu” z wnioskami złożonymi przez oboje rodziców? Czy są podstawy prawne do łączenia w jedno postępowanie ww. kontekstu?

  Odpowiedz
  • Ewa Anczewska

   Dzień dobry, w takiej sytuacji nie będą toczyły się odrębne postępowania. Sąd zajmie się sprawą kompleksowo. Wszelkie wnioski rodziców zostaną rozpatrzone. Trzeba mieć również na uwadze, że wszczęcie postępowania z urzędu zazwyczaj oznacza, że mogły pojawić się jakieś nieprawidłowości w wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez rodziców i ich postępowaniu, przez co należy potraktować sprawę poważnie. Sąd będzie kierował się w pierwszej kolejności zawsze dobrem dzieci.

   Odpowiedz
 2. Rodzic

  Witam,po rozwodzie nie mieliśmy ograniczonych praw i córka mieszkała z była żoną(u której stwierdzono zaburzeniapsychiczne)do mnie przychodziła co drugi weekend,sad zlecił nadzór kuratora(ktory odwiedzał córkę i sprawdzał czy jest wszystko ok)po kilku latach żona założyła sprawę i oddaliła opiekę kuratora na podstawie że wzorowo sprawuje opiekę nad córka.w pewnym momencie gdy córka(14latka)przychodzila w odwiedziny do mnie ojca zauważyłem ogromny spadek wagi córki (38kg przy wzroście 162cm)jakby początek anoreksji,apelowalem do żony lecz jest brak dialogu.czy po latach mogę prosić sąd rodzinny o przywrócenie znów kuratora(asystenta rodziny)bo boję się o stan zdrowia córki,a nie mam żadnego porozumienia z była żoną,i ja oskarżam o obecny stan niedowagi córki bo nie dopilnowala by córka odpowiednio się odżywiala.prose o poradę i pomoc w opisanej sprawie.

  Odpowiedz
  • Ewa Anczewska

   Dzień dobry. Uważam, że w każdej sytuacji, kiedy zagrożone jest dobro dziecka można zwrócić się do Sądu Rodzinnego o interwencję.
   Wydaje się też być zasadne, aby porozmawiał Pan z córką o jej wadze i poznał jej punkt widzenia na tę kwestię.
   Warto zaktualizować również wiedzę o sytuacji córki w szkole, sprawdzić jej obecne wyniki, frekwencję, a także opinię o uczniu od nauczycieli.
   W przypadku dalszych pytań proszę o bezpośredni kontakt z Kancelarią.
   Pozdrawiam Adwokat Ewa Anczewska.

   Odpowiedz
   • Rodzic

    Nauczycielka twierdzi iż moje dziecko pobił ja kiedy ciągnęła je za włosy syn twierdzi ze się wyrwał i nie pamięta aby ją uderzył syn ma 9 lat dyrektor wysłał sprawę do sądu oskarżając mojego synka o uderzenie nauczycielki dostałam pismo o wszczęcie z urzędu ograniczenia władzy rodzicielskiej nie wiem dlaczego

    Odpowiedz
    • Adwokat Ewa Anczewska

     Stało się tak dlatego, że zapewne dyrektor złożył do Sądu wniosek o wgląd w sytuację rodzinną dziecka. Złożenie takiego wniosku jest obowiązkiem szkoły, zgodnie z art. 572 § 1 i 2 Kodeksu postepowania cywilnego, każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. Dyrektor uznał najwyraźniej, że do takiego zdarzenia doszło. Proszę jednak pamiętać, że wszczęcie postępowania przez Sąd i zajęcie się sprawą nie musi skończyć się dla rodzica negatywnymi skutkami, jeżeli sytuacja w rodzinie jest prawidłowa.

     Odpowiedz
 3. Anna

  Witam
  Sąd ograniczył prawa rodzicielskie mężowi, sprawa była wszczęta tylko przeciw niemu. W postanowieniu jest, że matce (mnie) pozostawiają pełne prawa, ale dostaliśmy nadzór kuratora.
  Jednak te stwierdzenia są sprzeczne merytorycznie, bo nadzór kuratora to ograniczenie praw rodzicielskich. Dodatkowo, nie miałam szans na obronę, bo sprawa nie była wszczęta przeciw mnie. Dodam, że wobec mnie nie było żadnych zarzutów i sędzia powiedział to na rozprawie.
  Czy takie orzeczenie to błąd procesowy?

  Odpowiedz
  • Adwokat Ewa Anczewska

   Dzień dobry, niestety bez zapoznanie się z treścią postanowienia i aktami nie mogę stwierdzić, czy doszło do jakichkolwiek uchybień.
   Z pewnością jednak sytuacja jest dla Pani niezbyt komfortowa. Jeżeli mieszkacie Państwo razem, to nie ma innej możliwości sprawowania nadzoru przez kuratora jak wizyty w waszym wspólnym domu, czy przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w najbliższym otoczeniu (również Pani). Rolą kuratora jest kontrola sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej przez męże, wskazywanie jego błędów i zaniedbań, ale także pokazywanie prawidłowych wzorów. Kurator ma za zadanie także kierowanie do różnych instytucji, celem. do pomocy rodzinie. Problem jaki dotyczy męża, dotyczy bowiem całej rodziny. Proszę pamiętać, że celem nadrzędnym w takim wypadku jest zabezpieczenie dobra dziecka i jego ochrona.

   Odpowiedz
 4. Mariusz

  Witam.
  Sąd ograniczył władzę rodzicielską z urzędu.
  Proszę o udzielenie odpowiedzi w jaki sposób można przywrócić pełną władzę rodzicielską.
  Dziękuję.

  Odpowiedz
  • Adwokat Ewa Anczewska

   Dzień dobry,
   jeżeli Sąd ograniczył władzę rodzicielską, to w uzasadnieniu takiego postanowienia znajdują się wszelkie motywy rozstrzygnięcia, czyli zarzuty względem rodzica. Sąd zapewne zobowiązał rodzica do określonego postępowania, czy też ustanowił nadzór kuratora. To oznacza, że aby odzyskać pełną władzę rodzicielską należy zastosować się do wszystkich zaleceń Sądu, współpracować z kuratorem, naprawić dostrzeżone przez Sąd błędy wychowawcze. Jeżeli tak się stanie, to można z powodzeniem skierować wiosek do Sądu o zmianę postanowienia.

   Odpowiedz
 5. Mariusz

  Ja mam sytuację gdzie otrzymałem prawomocne postanowienie odnośnie kontaktów z synem, jednak matka tego nie respektuje pomimo odrzucenia jej wniosku apelacyjnego i część kontaktów nie jest realizowana. Sąd zalecił terapię ale matka tego też nie realizuje. W opinie biegłego stwierdzono mówiąc krótko alienację rodzicielską. Mam wrażenie że matka jako osoba pracująca w innym sądzie bardzo dobrze wie że można mieć postanowienia gdzieś. Co w takim przypadku można dalej zrobić? Nałożenie kuratora, kary finansowe? W jakisposób zmusić matkę aby zaczęła się liczyć z wyrokami sądowymi ?

  Odpowiedz
  • Adwokat Ewa Anczewska

   Niestety takie sytuacje zdarzają się zbyt często i cierpi na tym wyłącznie dziecko. Można jednak podjąć dalsze czynności prawne. Należy złożyć do Sądu wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej za niewykonanie obowiązku wynikającego z orzeczenia o kontaktach z małoletnim. Sprawę będzie rozstrzygał Sąd rodzinny właściwy dla miejsca zamieszkania małoletniego.

   Odpowiedz
   • Mariusz

    Niestety kary czasami są tak małe że dla osób zaburzonych nie jest to problem, są w stanie nawet zapłacić aby utrudnić kontakt, mam jeszcze pytanie jak wygląda w praktyce kwestia nałożenia kuratora, mają jakąś siłę sprawczą?

    Odpowiedz
    • Adwokat Ewa Anczewska

     Z mojego doświadczenia wynika, że kontakty z kuratorem są w zdecydowanej większości realizowane przez obie strony. Nie należy jednak zapominać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i to postawa dorosłych rodziców wpływa na jej końcowy efekt.

     Odpowiedz
 6. Kika

  Witam otrzymałam pismo z postanowieniem sądu o wszczęcie z urzędu sprawy o wgląd w wykonywanie władzy rodzicielskiej co to oznacza

  Odpowiedz
  • Adwokat Ewa Anczewska

   Rolą Sądu opiekuńczego jest między innymi kontrola i nadzór nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej przez rodziców. Jeżeli zatem z jakiegokolwiek źródła (np. ze szkoły, przedszkola, policji, mops-u, czy innego pisma) Sąd otrzymał informację, że może być zagrożone dobro dziecka, to podejmuje wszczyna postępowanie z urzędu. W pierwszej kolejności Sąd podejmuje czynności sprawdzające i wyjaśniające. Powinien też zlecić kuratorowi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.
   Zalecam zapoznanie się z aktami sprawy.

   Odpowiedz
   • Wioleta

    Witam, mam sprawę w sądzie o zmianę władzy rodzicielskiej. Czy oznacza to że zostaniemy pozbawieni władzy rodzicielskiej dodam że mamy ją ograniczoną i dozór kuratora rodzinnego

    Odpowiedz
    • Adwokat Ewa Anczewska

     Dzień dobry. Bez analizy akt nie ma możliwości udzielić odpowiedzi na Pani pytanie. Generalnie zmiana może być także w dobrym kierunku. Czyli odzyskania jej w pełni. Zalecam zapoznanie się z aktami sprawy w Sądzie

     Odpowiedz
 7. Ola

  Witam czy mozna skladac pozew o alimenty podczas drugiej sprawy o ograniczenie praw rodzicielskich ojca dziecka z urzedu. Czy

  Odpowiedz
  • Adwokat Ewa Anczewska

   Pozew o zasądzenie alimentów można złożyć niezależnie od sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Sprawa alimentacyjna będzie się toczyła w całkowicie odrębnym postępowaniu. Jeżeli jednak jesteście Państwo małżeństwem to należy złożyć inny rodzaj pozwu, a mianowicie – Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny. Do obowiązku dostarczania środków utrzymania dla rodziny stosuje się przepisy o obowiązku alimentacyjnym. W tym wypadku można wskazać także własne potrzeby.

   Odpowiedz
  • Nikola

   Witam. Pracownik mops złożył wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich mojemu partnerowi. Czy istnieje możliwość wycofania w jakiś sposób takiego wniosku?

   Odpowiedz
   • Adwokat Ewa Anczewska

    Dzień dobry. W takiej sytuacji nie ma możliwości wycofania wniosku, a Sąd zajmie się sprawą. Warto skorzystać z pomocy pełnomocnika. Proszę mieć na uwadze, że można złożyć wniosek o adwokata z urzędu.

    Odpowiedz
   • Katarzyna

    Witam. Mam pytanie odnośnie mojej sytuacji. Mam pod opieka dwoje dzieci mojej siostry która została zatrzymana na okres 3 miesięcy, prawdopodobnie zostanie przedłożony areszt. Sąd przyznał mi tymczasowa piecze zastępcza. A moja siostra wystąpiła o tymczasowe zawieszenie jej władzy rodzicielskiej i przekazanie mi. Co to właściwie i czy jest to jedno znaczne z rodzinną zastępcza

    Odpowiedz
    • Adwokat Ewa Anczewska

     Dzień dobry. Jeżeli Sąd się do tego przychyli zostanie Pani rodziną zastępczą albo Sąd ustanowi opiekę. Generalnie skutek jest podobny.
     Więcej o zawieszeniu władzy może Pani przeczytać tutj: https://kancelariaea.pl/zawieszenie-wladzy-rodzicielskiej/

     Odpowiedz
 8. magda

  pomoc spoleczna zamiast pomocy mi finansowo tez skierowala sprawe do sadu o ograniczenie wladzy .ja jestem samotna matka mam czteroletniwgo syna .przez sasiadow jestem wyzywana,osoby te maja po 5,6 dzieci kozystaja z opieki opieka ich wspiera gdyz z zasilkow pobudowali sobie domy sa to osoby mlode ,bezrobotne,mojej rodzinie nie chca pomagactwierdza ze to jest sposob na pozbycie sie problemu,patologia dookola,niemozna spac w nocy problem stanowi moje dziecko ktore jest stresowane halasami zza okna winna jestem temu ja

  Odpowiedz
  • Marcin

   Dzień dobry. Mam pytanie, czy osoba niepełnoletnia, która ma kuratora rodzinnego, może przebywać przez pewien okres (2-3 miesięcy) poza swoim miejscem zamieszkania? Czy jest to w jakiś sposób uregulowane prawnie ? Z góry dziękuję za odpowiedź

   Odpowiedz
   • Adwokat Ewa Anczewska

    Wydaje się, że chwilowa zmiana miejsca zamieszkania jest możliwa. Należy wcześniej uprzedzić o tym kuratora i wyjaśnić zaistniałą sytuację. Jeżeli jest to tymczasowe, to kurator pozostaje w kontakcie telefonicznym z taką osobą. Trzeba też mieć na uwadze, że miejscem zamieszkania dziecka zgodnie z art 26 k.c. jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli rodzice zmieniają miejsce zamieszkanie, to należy wystąpić do Sądu o zmianę miejsca wykonywania dozoru.

    Odpowiedz
 9. Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Witam
  W zeszłym roku doszło do fatalnego zdarzenia. Mąż użył wobec mnie siły, zadzwoniłam po pogotowie i policję.
  Zaznaczam,że znamy się z mężem 16 lat i nigdy nie doszło do tego typu incydentów. Mąż normalnie nie pije,ale tutaj wypił kilka drinków. Syn był w domu,ale nie widział zajścia.Po jakimś czasie wycofałam zeznania i niebieską kartę. Była u nas Pani kurator, po jakimś czasie dostaliśmy pismo z sądu o ograniczeniu praw rodzicielskich wobec naszego syna. Rozprawa w listopadzie do tego czasu wizyty kuratora raz w miesiącu.
  Co dalej? Kochamy syna najbardziej na świecie

  Odpowiedz
  • Adwokat Ewa Anczewska

   Dzień dobry,
   rozumiem, że sytuacja stała się trudna. W tego typu zdarzeniach zainteresowanie Sądu wydaje się być zrozumiałe, gdyż chodzi o dobro dziecka. Warto zapoznać się z aktami sprawy rodzinnej, zrobić ich fotokopię. Ważna jest współpraca z kuratorem, który złoży do akt sprawozdanie. Jego opinia jest dla Sądu ważna. Zalecałabym złożenie pisma procesowego w sprawie. Wydaje się jednak zasadne skorzystać z pomocy pełnomocnika. Proszę rozważyć, czy nie udać się z mężem na jakąś konsultację małżeńską/psychologiczną. Sąd zapewne takie starania z Państwa strony oceni pozytywnie. Do tego być może poprawie ulegną również wasze relacje. Sytuacja, choć jak Pani pisze miała charakter incydentalny, to z całą pewnością nie powinna się zdarzyć. Takie zachowanie należy uznać za niedopuszczalne. Warto nad tym popracować jak najwcześniej. Uważam, opierając się na Pani relacji, że jest duże prawdopodobieństwo, iż sprawa skończy się dobrze, tj. bez ingerencji Sądu we władzę rodzicielską. Proszę jednak nie traktować powyższego jako opinii prawnej, gdyż beż dostępu do akt sprawy takowej nie wydaję.

   Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *