Co grozi za podrobienie podpisu? Sprawdź, jaka jest kara za sfałszowanie podpisu

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne prawo karne 9 Co grozi za podrobienie podpisu? Sprawdź, jaka jest kara za sfałszowanie podpisu

utworzone przez | cze 12, 2023 | Porady prawne prawo karne

Podrobienie podpisu to przestępstwo z art 270 k.k., za które grożą poważne kary. To jedna z form fałszerstwa dokumentów. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Kiedy możemy mówić o podrobieniu podpisu? Jakie czynniki mogą wpłynąć na wysokość kary? I jakie są metody na udowodnienie, że podpis został podrobiony?

 • Podpisanie się w czyimś imieniu to przestępstwo. Zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 
 • Przestępstwem jest fałszywy podpis wyłącznie na dokumencie mającym moc prawną, np. zaświadczenie, oświadczenie, umowa, testament, dokumenty urzędowe.
 • Przestępstwem jest także przerabianie lub poprawianie podpisu na dokumencie. 
 • Ćwiczenie czyjegoś podpisu może zostać uznane za przygotowania do popełnienia przestępstwa. Taki czyn jest zagrożony arą grzywny lub pozbawienia wolności do 2 lat. 
 • Wymiar kary zależy od tego, jaką szkodę spowodował sfałszowany dokument. 
 • Można domagać się odszkodowania od osoby, która podrobiła podpis, jeżeli została wyżądzona szkoda. 
 • Adwokat sprawy karne – skuteczna pomoc w sprawach związanych z fałszowaniem dokumentów.

Sfałszowanie podpisu na dokumencie – na czym polega

Podrobienie podpisu polega na tym, że ktoś podpisuje dokument zamiast osoby do tego uprawnionej. W ten sposób wprowadza w błąd inne osoby i uzyskuje określone korzyści. Nawet jeśli ktoś wyraził zgodę na podpisanie się za niego, nie możemy tego zrobić. Podpisać się za kogoś możemy tylko w sytuacji, jeśli mamy pisemne upoważnienie (pełnomocnictwem) do podpisywania dokumentów. Nie ma też znaczenia, jaka relacja łączy nas z osobą, za którą chcemy się podpisać. Mąż nie może podpisać za żonę dokumentu za jej zgodą i odwrotnie. 

Trzeba pamiętać, że fałszywy podpis nie musi być napisany odręcznie. Jeśli ktoś np. skanuje oryginalny podpis i wstawia go w dokumencie elektronicznym, też popełnia przestępstwo. 

Przestępstwo ma miejsce także, gdy ktoś:

 • Przerabia lub poprawia podpis, który już został złożony na dokumencie.
 • Posługuje się dokumentem ze sfałszowanym podpisem.
 • Wypełnia dokument podpisany in blanco niezgodnie z wolą osoby, która ten dokument podpisała.

Czy fałszywy podpis to zawsze przestępstwo?

Czy każde złożenie za kogoś podpisu jest fałszerstwem? Nie. Są przypadki, że złożenie za kogoś podpisu nie będzie uznane za przestępstwo. Żeby można było mówić o przestępstwie, muszą być spełnione warunki wskazane w kodeksie karnym.

Po piersze musi chodzić o dokument w rozumieniu kodeksu karnego. Zgodnie z art. 115  § 14 k.k. ” Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

W orzecznictwie nie uznawano za dokument: fragmentów pojazdu, jakim są: tabliczki znamionowe nadwozia, podwozia, a także silnika wraz z naniesionymi na nich numerami identyfikacyjnymi, a także tablic rejestracyjnych czy pieczątek. Wskazano, że za dokument nie może być uznany przedmiot, który samoistnie nie stanowi dowodu prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. 

Wypełnienie znamienia „jako autentycznego używa” wymaga posłużenia się  sfałszoanym dokumentem.  Czyli takiego użycia, które sprawia, że realizuje on swoją funkcję przewidzianą w ustawie, stanowiąc dowód stosunku prawnego lub faktów mających znaczenie prawne. 

Podsumowując, aby doszło do popełnienia przestępstwa z art 270 k.k. to: 

 • Podpisany fałszywie dokument musi mieć moc prawną. To np. umowa, oświadczenie, upoważnienie, testament, potwierdzenie zapłaty, dziennik budowy. Jednak nie tylko. Dokumentem jest także podpisany bilet na koncert, karta członkowska klubu, lista obecności czy potwierdzenie odbioru poczty. 
 • Osoba, która fałszuje podpis na umowie, używa (lub ma zamiar użyć) dokumentu jako autentycznego. 
 • Osoba, jest w pełni świadoma, że posługuje się podrobionym dokumentem. 

Art 270 kodeksu karnego – jaka kara za podrobiony podpis

Zgodnie z kodeksem karnym podpisanie się za kogoś to przestępstwo i podlega karze. Nawet w przypadku, gdy złożenie nieprawdziwego podpisu nie pociągnęło za sobą żadnych szkód. Ważny jest fakt, że podpis został podrobiony. Kara za fałszywy podpis zależy o tego, jaki był cel sfałszowania dokumentu. Znaczenie ma też wysokość szkody, jaką wyrządziło fałszerstwo. Jeśli dokument miał dużą wagę, a fałszerz osiągnął znaczne korzyści majątkowe, kara jest zazwyczaj surowsza.

Art 270 kodeku karnego mówi, że kara za podrobienie podpisu to:

 • grzywna,
 • ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Sąd ustala grzywnę w stawkach dziennych (od 10 do 540). Stawka dzienna grzywny nie może być niższa od 10 złotych i wyższa niż 2000 zł. Wysokość zależy od tego, jakie możliwości finansowe ma skazany. Sąd może także orzec o potrąceniu z wynagrodzenia sprawcy kwotę na cel społeczny. Ograniczenie wolności to często nieodpłatna praca na cele społeczne (nie dłużej niż 2 lata). 

Bywa, że popisanie się za kogoś nie wyrządza nikomu szkody. Jest tak np. gdy mąż podpisuje się za żonę przy odbiorze poczty za jej zgodą. Wtedy sąd może uznać to za czyn mniejszej wagi. Odstępuje wtedy od wymierzenia kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Postępowanie może zostać warunkowo zawieszone lub sa może nawet całkowicie odstąpić od wymierzenia kary.

Trzeba także wiedzieć, że kara grozi także za samo ćwiczenie czyjegoś podpisu. Sąd może to uznać, że osoba przygotowuje się do popełnienia przestępstwa w przyszłości. Konsekwencje prawne grożą nawet za samo przechowywanie roboczych wersji podrobionych dokumentów. I to zarówno w wersji papierowej, jak i wersji elektronicznej. Za ćwiczenie czyjegoś podpisu sąd może wymierzyć karę grzywny lub ograniczenia wolności do 2 lat

Kiedy kara za sfałszowanie podpisu ulega przedawnieniu?

Kara za złożenie fałszywego podpisu ulega przedawnieniu zgodnie z przepisami kodeksu karnego. Przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat. Jeśli kara za przestępstwo jest zagrożona jedynie karą grzywny, przedawnienie następuje po upływie 5 lat.

Warto zaznaczyć, że przedawnienie dotyczy jedynie kary, a nie samego przestępstwa. Oznacza to, że policja czy prokuratura nadal mogą podejmować działania, żeby ustalić sprawcę. Jednak nie będzie już można na tę osobę nałożyć kary za popełnione przestępstwo.

Czy podpisanie się za kogoś jest ścigane z urzędu?

Każde oszustwo to sprawa ścigana z urzędu. Oznacza to, że organy ścigania nie muszą czekać na zgłoszenie sprawy, aby wszcząć postępowanie. Tak jest także w przypadku sprawy o fałszywy podpis na umowie czy innym dokumencie. Jednocześnie, że każdy, kto wie o popełnieniu przestępstwa, powinien zgłosić je na policję czy do prokuratury. Zawiadomienie o przestępstwie powinno zawierać jak najwięcej informacji. Należy podać czas, miejsce, okoliczności zdarzenia, a także informacje o osobie podejrzanej o popełnienie przestępstwa.

Jak udowodnić fałszerstwo dokumentu?

Ktoś złożył za Ciebie podpis na umowie lub innym dokumencie prawnym? Zgłoś to jak najszybciej organom ścigania. Zgromadź także wszelkie dowody, jakie mogą potwierdzić, że podpis jest nieprawdziwy. W jaki sposób można dowieść fałszerstwa?

 • Analiza grafologiczna. To najpewniejszy sposób, żeby udowodnić fałszywy podpis.  Ekspert porównuje fałszywy podpis z autentycznym podpisem oraz z próbką pisma osoby podejrzanej.
 • Zeznania świadków, którzy mogą potwierdzić, że kto inny podpisał dokument.
 • Inne dowody popełnienia przestępstwa, np. nagrania audio, wideo.

Pamiętaj, że jeśli fałszywy podpis doprowadził do szkód materialnych, masz prawo domagać się od sprawcy odszkodowania. Jednak taką szkodę trzeba koniecznie udowodnić przed sądem w toku postępowania. Trzeba także dokładnie wyliczyć, jaką szkodę spowodował nieprawdziwy podpis na dokumencie. 

Sfałszowanie dokumentu – skorzystaj z pomocy adwokata

Jeśli potrzebujesz pomocy w udowodnieniu fałszerstwa oraz uzyskaniu odszkodowania, najlepiej skontaktuj się z adwokatem od prawa karnego. Pomoże Ci on zgromadzić dowody i zaprezentować je w sądzie podczas rozprawy. Pomoc kancelarii przyda się także, gdy grozi Ci oskarżenie o podrobienie podpisu. Adwokat przygotuje linię obrony, która pomoże uzyskać jak najmniejszy wymiar grzywny, ograniczenia wolności albo pobawienia wolności. 

Skontaktuj się z naszą kancelarią, a wesprzemy Cię w sprawie karnej związanej ze złożeniem fałszywego podpisu. 

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.9 / 5. Liczba głosów: 99

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.