Naruszenie dóbr osobistych

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne cywilne 9 Naruszenie dóbr osobistych

utworzone przez | wrz 18, 2019 | Porady prawne cywilne

Dobra osobiste człowieka i ich ochrona

Dobra osobiste każdego człowieka podlegają ochronie prawnej. Przysługują one na równi wszystkim ludziom i to bez względu na ich:

 • cechy osobiste,
 • wiek,
 • poziom rozwoju,
 • płeć,
 • narodowość,
 • wyznanie,
 • wrażliwość,
 • orientację seksualną itp.

Szkalowanie dobrego imienia

Jeżeli uważasz, że twoje dobra osobiste zostały naruszone, to możesz żądać m.in. zapłaty zadośćuczynienia. Ważne jest, aby pamiętać, że katalog dóbr osobistych ma charakter otwarty. To z kolei oznacza, że ocena, czy doszło do ich naruszenia, następuje na podstawie kryteriów obiektywnych.

Katalog dóbr osobistych

Zgodnie z przepisem art. 23 kodeksu cywilnego:


Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Z pewnością jednak katalog ten nie jest zamknięty i ma charakter dynamiczny. Dzięki temu lista dóbr osobistych podlegających ochronie może się rozszerzać i dostosowywać do zmieniającej się rzeczywistości.

Do niniejszego katalogu można zatem zaliczyć przede wszystkim:

 • Życie
 • Zdrowie
 • Nietykalność cielesną
 • Integralność (wolność) seksualną
 • Wolność
 • Cześć i godność człowieka
 • Prywatność
 • Nazwisko, imię i pseudonim
 • Stan cywilny
 • Wizerunek
 • Tajemnicę korespondencji
 • Nietykalność mieszkania
 • Prywatność
 • Twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą
 • Więzi rodzinne
 • Tradycje rodzinne
 • Kult pamięci po osobie zmarłej

Kiedy dochodzi do naruszenia dóbr?

Naruszenie takie następuje w wyniku czyjegoś bezprawnego działania lub zaniechania. Przez bezprawność należy rozumieć każde zachowanie sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Ważne jest, że ciężar dowodowy w tym zakresie spoczywa na sprawcy a nie poszkodowanym. To sprawca musi udowodnić, że jego działania było zgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Zachowanie sprawcy naruszenia ocenia się na podstawie kryteriów obiektywnych czyli:

 • reakcji opinii społecznej;
 • norm i zasad funkcjonujących w danym społeczeństwie.

Oznacza to, iż samo przekonanie osoby poszkodowanej o naruszeniu jej dóbr jest niewystarczające. Przekonanie to musi znaleźć odzwierciedlenie w reakcji opinii społecznej kształtującej normy i zasady w społeczeństwie.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych

Jeżeli naruszono twoje dobra osobiste lub są one zagrożone cudzym działaniem, możesz żądać zaniechania tego działania. Dodatkowo możesz żądać podjęcia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych. W szczególności możesz żądać, aby dana osoba złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Zadośćuczynienie

Ważne jest również to, że za naruszenie twoich dóbr przysługuje Ci prawo żądania zapłaty zadośćuczynienia. Możesz żądać także zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Odszkodowanie

Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, możesz żądać zapłaty odszkodowania. O odszkodowanie można starać się na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.8 / 5. Liczba głosów: 16

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.