Postępowanie przed komisją orzekającą ws. zdarzenia medycznego

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne cywilne 9 Postępowanie przed komisją orzekającą ws. zdarzenia medycznego

utworzone przez | paź 2, 2016 | Porady prawne cywilne

Postępowanie przed komisją do spraw orzekania w sprawie zdarzeń medycznych jest jednym z dwóch możliwych trybów postępowania przeciwko podmiotom leczniczym. Sprawdźmy, co należy wiedzieć oraz jak wygląda procedura dochodzenia roszczeń przez pacjenta poszkodowanego w wyniku błędu medycznego.

Zdarzenie medyczne

Na początek należy wyjaśnić, czym jest zdarzenie medyczne. Zgodnie z art. 67a ust. 1 i 2 upp do zdarzeń medycznych zalicza się zakażenie ciała biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia bądź śmierci pacjenta jako następstwa udzielonego świadczenia medycznego w szpitalu, którego przyczyną była nieprawidłowa diagnoza, brak wiedzy bądź podanie niewłaściwego środka lub produktu leczniczego. Należy pamiętać, że aby uznać dane zdarzenie za zdarzenie medyczne, muszą wystąpić ku temu następujące przesłanki: wystąpienie u pacjenta przebywającego w szpitalu skutku określonego w przepisie, który był następstwem niezgodności w diagnozie, leczeniu bądź podawaniu środków leczniczych.

Wniosek do Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

W przypadku powyższych przesłanek pacjent bądź spadkobierca pacjenta zmarłego na skutek zdarzenia, ma prawo złożyć wniosek o stwierdzenie zdarzenia medycznego. Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 200zł. Należy pamiętać o tym, iż Ustawodawca określił termin na złożenie wniosku. Należy to uczynić w ciągu 1 roku od dnia, w którym wnioskujący dowiedział się wystąpieniu zdarzenia, lecz nie później niż 3 lata od faktycznego wystąpienia tegoż zdarzenia. Wniosek o stwierdzenie zdarzenia medycznego należy powinien zostać wniesiony do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, właściwej ze względu na siedzibę szpitala, do którego doszło do zdarzenia medycznego. Wniosek powinien zawierać następujące elementy:

  • dane pacjenta,
  • imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego (jeśli dotyczy),
  • imię i nazwisko spadkobiercy (jeśli dotyczy),
  • adres doręczeń,
  • dane podmiotu leczniczego prowadzącego dany szpital,
  • uzasadnienie wniosku,
  • wskazanie rodzaju zdarzenia medycznego (np. zakażenie, uszkodzenie ciała etc.),
  • propozycję wysokości odszkodowania bądź zadośćuczynienia,
  • dowód wniesienia opłaty w wysokości 200zł,
  • postanowienie o nabyciu spadku w przypadku zmarłego pacjenta.

Do wniosku należy dołączyć wszelkie dowody potwierdzające jego uzasadnienie.

Tryb postępowania przed komisją orzekającą

Po złożeniu wniosku do właściwego organu, komisja ma obowiązek niezwłocznego przekazania go kierownikowi podmiotu prowadzącego szpital, a także jego ubezpieczycielowi. W ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku podmioty te są zobowiązane do przedstawienia swojego stanowiska wraz z dowodami. W przypadku jego braku we wskazanym terminie, wniosek uznaje się za zaakceptowany zarówno w zakresie okoliczności, jak i żądanej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia. Komisja orzeka w 4-osobowym składzie. W trakcie posiedzeń komisji rozpatrywane są wszystkie argumenty, okoliczności oraz dowody, mające na celu ustalenie, czy doszło do zdarzenia medycznego. Należy wspomnieć, iż wnioskujący ma możliwość uczestniczenia w posiedzeniach komisji.

Wydanie orzeczenia przez komisję ds. orzekania o zdarzenia medycznych i dalsze postępowanie

Orzeczenie w sprawie wydawane jest przez Komisję w formie pisemnej, w ciągu 4 miesięcy od złożenia wniosku i doręczane jest zainteresowanym w ciągu 7 dni od jego wydania. Następnie ubezpieczyciel, który jest związany orzeczeniem komisji, w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o orzeczeniu, ma obowiązek przedstawić wnioskodawcy propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia, przy czym należy pamiętać, iż nie może ona być wyższa niż kwota określona przez Ustawodawcę:

– dla zdarzenia medycznego obejmującego: zakażenie, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia

– 100 000 zł, – dla zdarzenia medycznego skutkującego śmiercią pacjenta – 300 000 zł.

W przypadku, gdy we wskazanym terminie ubezpieczyciel nie przedstawi swojej propozycji, będzie to równoznaczne z koniecznością wypłaty odszkodowania bądź zadośćuczynienia w kwocie określonej we wniosku. Następnie wojewódzka komisja orzekająca wystawia zaświadczenie o złożeniu wniosku o stwierdzenie zdarzenia medycznego, wysokości świadczenia wraz z informacją o nieprzedstawieniu propozycji przez ubezpieczyciela.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania tegoż zaświadczenia wnioskodawca ma obowiązek złożenia ubezpieczycielowi oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu propozycji. Wnioskodawca może odrzucić propozycję odszkodowania bądź zadośćuczynienia, jeśli która ta nie będzie dla niego satysfakcjonująca. Wówczas może on dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. W przypadku spraw dotyczących zdarzeń medycznych warto sięgnąć po profesjonalną pomoc adwokata, który pomoże przejść przez wszystkie formalności oraz zdobyć niezbędne dla sprawy materiały dowodowe.

Odwołanie od decyzji Komisji

Należy pamiętać, iż zarówno wnioskodawca, jak i ubezpieczyciel oraz podmiot leczniczy prowadzący szpital, mają prawo do złożenia odwołania od decyzji komisji oraz zgłoszenia sprawy do ponownego rozpatrzenia. Komisja jest zobowiązana do rozpatrzenia wniosku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania odwołania, przy czym w składzie komisji rozpatrującej sprawę nie może zasiąść żaden członek składu komisji orzekającej zaskarżone orzeczenie.

Ponadto wnioskodawca, ubezpieczyciel oraz podmiot leczniczy prowadzący szpital mają prawo do złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem w stosunku do wydanego przez komisję orzeczenia. Skargę taką należy wnieść w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji komisji. Ta z kolei ma obowiązek w rozpatrzyć skargę w poszerzonym, 6-osobowym składzie, w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.7 / 5. Liczba głosów: 12

Może cię zainteresować także:

Autor: admin