Zabezpieczenie roszczenia a kredyt frankowy

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne cywilne 9 Zabezpieczenie roszczenia a kredyt frankowy

utworzone przez | wrz 21, 2020 | Porady prawne cywilne

W każdej sprawie cywilnej można żądać udzielenia zabezpieczenia. Nie inaczej jest w tzw. sprawach frankowych. Liczba pozwów przeciwko Bankom stale rośnie. Procesy są jednak długotrwałe. Istnieje możliwość zawieszenia spłaty kredytu frankowego. W tym celu należy złożyć do Sądu wniosek o udzielenie zabezpieczenia.

Na czym polega udzielenie zabezpieczenia w sprawie tzw. kredytów frankowych

Zabezpieczenie powództwa to forma ochrony interesów powoda w czasie trwania postępowania sądowego. Zakres zabezpieczenia uzależniony jest od rodzaju dochodzonego roszczenia. Wyróżniamy bowiem roszczenie pieniężne i niepieniężne. W przypadku roszczenia pieniężnego chodzi o zabezpieczenie dochodzonej pozwem kwoty. Zazwyczaj przez zajęcie rachunku bankowego. W drugim przypadku zabezpieczenie następuje poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania.

Głównym roszczeniem pozwu przeciwko Bankowi jest unieważnienie umowy kredytowej. Jest to roszczenie niepieniężne. Zatem wniosek powoda powinien wskazywać, w jaki sposób Sąd ma unormować jego prawa i obowiązki na czas procesu.

Jak skutecznie złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia

Udzielenie zabezpieczenia zgodnie z art. 7301 § 1 i 2 k.p.c. możliwe jest wówczas gdy zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki. Powód musi uprawdopodobnić roszczenie oraz wykazać interes prawny.

Uprawdopodobnienie roszczenia może nastąpić w każdy możliwy sposób. Ma ono dać Sądowi słuszną podstawę do przypuszczenia o istnieniu roszczenia. Musi być dla Sądu wiarygodne.

Uprawdopodobnienie roszczenia o unieważnienie umowy kredytowej następuje m.in. poprzez wykazanie:

  • Istnienia w umowie klauzul abuzywnych,
  • Braku określenia obiektywnych zasad zwrotu kredytu,
  • Naruszenie istoty stosunku zobowiązaniowego,
  • Przekroczenie granic swobody umów,
  • Wprowadzenie elementu nadrzędności jednej ze stron.

Warto wesprzeć swoją argumentację orzecznictwem Sądu Najwyższego. Zgodnie z dominującym poglądem, odwołanie się przez Bank do kursów walut zawartych w „Tabeli kursów” kształtuje prawa i obowiązki konsumenta – kredytobiorcy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Z tego też powodu stanowi klauzulę niedozwoloną.

Uprawdopodobnienia wymaga także roszczenie o zasądzenie kwoty pieniężnej. Skoro umowa kredytowa jest nieważna, to wszystkie zapłacone na rzecz Banku raty, stanowiły świadczenie nienależne. Nie było bowiem podstawy prawnej do żądania ich przez Bank. Należy zrobić to poprzez przedłożenie zaświadczenia z Banku o dotychczasowych spłatach kredytu.

Druga przesłanka to posiadanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.Tę przesłankę w sprawach „frankowych”, jest już nieco trudniej wykazać. Zgodnie z 7301 § 2 k.p.c. interes prawny istnieje gdy:

  • brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie orzeczenia.
  • brak zabezpieczenia w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania.

Tak więc jest szansa na zabezpieczenie wobec tych Banków, które mają trudności finansowe. Getin Noble Bank S.A. jest już od dłuższego czasu w trakcie realizacji planu naprawczego.

W przypadku innych Banków warto zwrócić uwagę, że ryzyko ich niewypłacalności może wynikać z ilości spraw sądowych. W związku z nieważnością umów frankowych cały sektor bankowy może na tym ucierpieć. Na Banki nakładane są tę liczne sankcje przez Prezesa UOKiK. Banki tworzą dodatkowe rezerwy na portfele kredytów indeksowanych i denominowanych do CHF.

Dodatkowo można wskazać, że interes prawny wyraża się także w konieczności ochrony praw majątkowych kredytobiorcy. Zasadny jest zakaz realizowania niezgodnej z prawem umowy na dalszym etapie postępowania. W szczególności, kiedy powód dokonał już spłaty udzielonego mu kapitału kredytu.

Jak może wyglądać postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia?

Jeżeli Sąd uwzględni wniosek o udzielenie zabezpieczenia, to wyda stosowne postanowienie. Sąd może przede wszystkim:

1) wstrzymać obowiązek dokonywania spłat kredytu w wysokości i terminach opisanych w ww. umowie

2) zakazać bankowi wypowiedzenia umowy kredytowej,

3) zakazać bankowi dokonywania wpisów w rejestrach prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej SA

Co, jeżeli Sąd nie uwzględni wniosku o zabezpieczenie.

Niestety w wielu wypadkach Sądy nie przychylają się do takiego wniosku. W uzasadnieniu wskazują, że kredytobiorca nie wykazał interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Część sądów stoi na stanowisku, że nie ma ryzyka, aby zasądzona kwota nie zostanie zapłacona przez Bank. Nie ma także ryzyka, że powstaną trudności z wyegzekwowaniem jej od strony pozwanej. Inne Sądy uważają, że konieczna jest spłata kapitału kredytu. Zdarzyły się i takie uzasadnienia, w których Sąd uznał, że zabezpieczenie nie jest korzystne dla kredytobiorcy. Jeżeli sprawę przegra, to będzie musiał zapłacić znaczną kwotę. Będzie to dla kredytobiorcy dotkliwe finansoweo

W przypadku oddalenia warto złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienia. Koszt opłaty to 100 zł. Po otrzymaniu uzasadnienia składa się w terminie 7 dni zażalenie.

Pomoc prawna dla Frankowiczów

Korzystnych wyroków przeciwko Bankom jest coraz więcej. Niemniej jednak, w dalszym ciągu zapadają wyroki oddalające powództwo. Warto zatem przed podjęciem decyzji omówić sprawę z Adwokatem lub Radcą Prawnym mającym doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Zapraszamy do kontaktu. Wyjaśnimy wszystkie Twoje wątpliwości. Zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie. Wskażemy, jakie masz szanse na korzystne rozstrzygnięcie w sądzie.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.7 / 5. Liczba głosów: 32

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.