Czym jest kara ograniczenia wolności?

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne prawo karne 9 Czym jest kara ograniczenia wolności?

utworzone przez | maj 5, 2020 | Porady prawne prawo karne

Kodeks karny przewiduje określony katalog kar możliwych do wymierzenia za przestępstwo. Zgodnie z art. 32 kodeksu karnego karami są:

  • grzywna,
  • ograniczenie wolności
  • pozbawienie wolności, które jeszcze osobo dzieli się na:
  • karę 25 lat pozbawienia wolności
  • dożywotniego pozbawienia wolności.

Ograniczenie wolności – co to jest?

Kara ograniczenia wolności i grzywna są karami wykonywanymi na wolności. Kary te są stosowane w przypadku popełnienia przestępstw lżejszej kategorii. Na karę ograniczenia wolności mogą składać się różne dolegliwości. Jest ona bowiem najbardziej elastyczna. Uważana jest za bardziej skuteczną w przypadku drobnych przestępstw.

Rodzaje kary ograniczenia wolności według art. 34 kodeksu karnego

Karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Zgodnie z przepisem art. 34 kodeksu karnego, kara ograniczenia wolności trwa:

  • najkrócej miesiąc,
  • najdłużej 2 lata

Praca społeczna i potrącenie z wynagrodzenia

Ponadto, kara ograniczenia wolności może być wykonywana na dwa sposoby. Pierwszy polega na wykonywaniu nieodpłatnej i kontrolowanej pracy na cele społeczne. Prace na cele społeczne mogą mieć wymiar od 20 do 40 godzin w miesiącu. O rozpoczęciu wykonywania prac społecznych zawiadamia skazanego kurator zawodowy. Dzieje się to w termin 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Kurator określa rodzaj, miejsce i termin rozpoczęcia pracy. Wcześniej rozmawia ze skazanym.

Drugi sposób polega na potrącaniu części otrzymywanego wynagrodzenia. Potrącenie dotyczy od 10% do 25% otrzymywanego wynagrodzenia w stosunku miesięcznym. Co istotne obowiązki i potrącenie mogą być orzeczone łącznie lub osobno. Ponadto, wobec skazanego mogą być orzeczone także inne świadczenia lub obowiązki.

Istotne jest, że potrącenia można dokonać jedynie wobec osoby zatrudnionej. Osoba zatrudniona to osoba pozostająca w stosunku pracy. Podstawą zatrudnienia jest przede wszystkim umowa o pracę. O orzeczonej karze Sąd zawiadamia o tym pracodawcę poprzez przesłanie odpisu orzeczenia. Informuje na czyją rzecz i gdzie powinny być wpłacane potrącenia. Sąd określa także wysokość i składniki potrącanego wynagrodzenia.

Zamiana sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności

Przepisy kodeksy karnego wykonawczego dają możliwość zamiany formy wykonywania kary ograniczenia wolności. Musi zachodzić szczególnie uzasadniony wypadek. Przepisy nie określą jednak wprost, czym jest szczególnie uzasadniony wypadek. W praktyce przyjęto, że chodzi o istotną zmianę w życiu skazanego. Będzie to np. utrata pracy, która uniemożliwia dokonywania potrąceń.

Zmiana jest dopuszczalna w obie strony. Prace społeczne można zamienić na potrącenie z wynagrodzenia i odwrotnie. W przypadku zamiany Sąd przyjmuje 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę. Sąd nie działa jednak z urzędu. Należy złożyć wniosek o zmianę sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności. Wniosek należy uzasadnić. Na postanowienie w tym zakresie służy zażalenie.

Zamiana kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności

Podczas wykonywania kary należy pozostawać w stałym kontakcie z kuratorem. W przypadku braku kontaktu sprawa trafi ponownie do Sądu. Tak samo stanie się, jeżeli kara nie będzie wykonywana. Wówczas Sąd zamieni karę ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności. Jeden dzień więzienia równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności. Kara zastępcza nie może przekroczyć 6 miesięcy, jeżeli zamiana kary ograniczenia wolności na akarę pozbawienia wolności dotyczy przestępstwa, dla którego nie przewidziano kary pozbawienia wolności.

Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie. Co ważne, Sąd w każdym czasie może wstrzymać wykonie kary pozbawienia wolności. Skazany musi oświadczyć na piśmie, że podejmie się odbywania kary ograniczenia wolności. Musi zobowiązać się do przestrzegania wszelkich rygorów z nią związanych.

Zastępcza kara pozbawienia wolności może być wykonywana systemie dozoru elektronicznego.

Podsumowując, skorzystaj z pomocy Adwokata do spraw karnych, jeżeli nie wykonujesz kary ograniczenia wolności. Pomoże on złożyć do Sądu właściwe wnioski. W zależności od stanu faktycznego można złożyć wniosek o:

  • zmianę sposobu wykonywania kary.
  • odroczenie wykonanie kary-do 6 miesięcy
  • przerwę w odbywaniu kary ograniczenia wolności.

Sąd orzeka przerwę obowiązkowo, jeśli stan zdrowia skazanego uniemożliwia jej wykonanie. Sąd może odroczyć karę lub orzec przerwę, jeżeli jej wykonanie pociągnęłoby dla skazanego i jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.6 / 5. Liczba głosów: 13

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.