Nakaz zapłaty – czyli o tym jakie ma skutki

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne cywilne 9 Nakaz zapłaty – czyli o tym jakie ma skutki

utworzone przez | wrz 17, 2017 | Porady prawne cywilne

Nakaz zapłaty to najczęściej spotykane w obrocie prawnym orzeczenie sądowe. Wydawany jest przez sądy powszechne bez udziału stron, na posiedzeniach niejawnych. Nakaz zapłaty jest wydawany na podstawie przedstawionej przez powoda treści pozwu oraz załączonych do pozwu dowodów i dokumentów.

Jak mogę zaskarżyć wydany nakaz zapłaty?

Wydanie nakazu zapłaty tworzy po stronie Sądu, obowiązek jego doręczenia obu stronom postępowania. Dlatego, jeżeli odebrałeś nakaz zapłaty, to masz 14 dni na jego zaskarżenie. W zależności od rodzaju postępowania możesz złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty albo zarzuty. Sprzeciw od nakazu zapłaty składa się, jeżeli został on wydany w postępowaniu upominawczym. Zarzuty od nakazu zapłaty powinieneś złożyć wówczas gdy nakaz wydano w postępowaniu nakazowym.

Ważne, abyś pamiętał, że z wniesieniem zarzutów od nakazu zapłaty, wiąże się konieczność dokonania opłaty sądowej. Opłata ta wynosi ¾ części opłaty całej, jednak nie mniej niż 30 zł. Dla przykładu, jeżeli opłata od pozwu wynosiła 1200 złotych, to opłata od zarzutów będzie wynosiła 900 złotych.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (także w elektronicznym) jest z kolei bezpłatny.

Jeżeli nie możesz ponieść kosztów sądowych z uwagi na trudną sytuację materialną, to złóż do Sądu wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej.

Jakie obowiązki ma dłużnik zaskarżający nakaz zapłaty?

Z pewnością wniesienie zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty, oprócz wniesienia stosownej opłaty oraz zachowania właściwego terminu obliguje pozwanego do:

  • wskazania czy zaskarża on orzeczenie w całości lub części,
  • podniesienia przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, wszelkich zarzutów,
  • przytoczenia wszelkich okoliczności faktycznych sprawy,
  • wskazania dowodów na poparcie swego stanowiska.

Jedynie wyjątkowo, w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), nie trzeba powoływać się na żadne zarzuty oraz dowody. Można je przywołać na późniejszym etapie postępowania. W EPU Sąd ponownie doręcza odpisu pozwu wraz z wszelkimi dowodami i załącznikami.

Lista zarzutów, które możesz podnieść, zaskarżając wydany nakaz zapłaty, jest bardzo szeroka.

10 najczęściej podnoszonych zarzutów do nakazu zapłaty:

  • zarzut niewłaściwości miejscowej Sądu (sprawy co do zasady powinny być rozpoznawane przez Sądy właściwe dla miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego – art. 27 k.p.c.)
  • przedawnienia roszczenia (co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu)
  • zarzut nieistnienia roszczenia (podnoszony, gdy w naszej ocenie roszczenie wierzyciela nie ma racji bytu w obrocie prawnym, czyli po prostu nie istnieje),
  • nieudowodnienia roszczenia lub jego wysokości (podnoszony w przypadku niezłożenia przez wierzyciela wraz z pozwem stosownych dokumentów, uzasadniających jego roszczenie),
  • zarzut potrącenia (podnoszony w przypadku istnienia po stronie dłużnika wymagalnego roszczenia wobec wierzyciela),
  • braku legitymacji procesowej po stronie powoda (podnoszony najczęściej w przypadku sprzedaży wierzytelności podmiotowi trzeciemu, który w sposób niewłaściwy wykaże zakup (cesję) wierzytelności).

Czy po wszczęciu egzekucji przez Komornika także mogę zaskarżyć nakaz zapłaty?

Zdarza się, że o wydaniu przez Sąd nakazu zapłaty, dowiadujesz się dopiero za pośrednictwem Komornika Sądowego. Dzieje się tak, gdy nakaz zapłaty uprawomocnił się i została wszczęta egzekucja. Wydaje się, że ma to najczęściej miejsce, gdy pozwany nie odbiera korespondencji z Sądu. W konsekwencji przesyłka listowna wraca i Sąd pozostawia nakaz w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zatem, aby skutecznie zaskarżyć nakaz zapłaty, na podstawie którego wszczęto egzekucję, należy w terminie 7 dni, wnieść do Sądu, wniosek o przywrócenie terminu. Wniosek taki powinien być właściwie uzasadniony. Razem z wnioskiem o przywrócenie terminu należy złożyć sprzeciw lub zarzuty. Należy przy tym jednocześnie powołać się na wszelkie zarzuty, okoliczności i dowody, uzasadniające stanowisko.

Jeżeli nakaz zapłaty był doręczany na niewłaściwy adres, to należy złożyć do Sądu wniosek o skutecznego doręczenia nakazu zapłaty oraz odpisu pozwu. Należy przy tym zgłosić również wniosek o uchylenie klauzuli wykonalności. Z pewnością trzeba też złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o uznaniu za skuteczne, doręczenia nakazu zapłaty na oznaczony adres wskazany w pozwie (art. 139 § 5 k.p.c.). Zarówno uchylenie klauzuli wykonalności, jak i wydanie zaświadczenia w trybie powołanego przepisu, pozwolą na wstrzymanie postępowania egzekucyjnego.

Ważne, abyś składając do Sądu wniosek o przywrócenie terminu oraz sprzeciw od nakazu zapłaty, skierował do Komornika Sądowego wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego (art. 820 lub 820 k.p.c.). Natomiast uchylenie klauzuli wykonalności, uprawnia do skierowania wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego (art. 825 pkt 2 k.p.c.), czyli jego zakończenie.

Na koniec warto podkreślić, że obecnie wierzytelności (długi) są często sprzedawane różnym firmą windykacyjnym oraz funduszom sekurytyzacyjnym. Firmy te kierują następnie w swoim imieniu do Sądu pozew o zapłatę i uzyskują nakaz zapłaty. Często w pozwie jest podawany niewłaściwy adres albo roszczenie dawno już uległo przedawnieniu. Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy Adwokata, aby skutecznie bronić swoich praw i odwołać się od niekorzystnego orzeczenia.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 1 / 5. Liczba głosów: 1

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.