Od jakiegoś już czasu, bo od maja 2015r. osoba wobec której został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może ubiegać się o skrócenie tego zakazu. Odzyskać prawo jazdy można jednak jedynie pod pewnymi warunkami.

Zgodnie z art. 182a § 1 kodeksu karnego wykonawczego jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Zakaz prowadzenia pojazdów może zatem zostać przez Sąd skrócony jeżeli zostaną przez skazanego spełnione określone warunki formalne i materialne.

Do przesłanek formalnych, które muszą zostać spełnione, aby Sąd mógł orzec o skróceniu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, zalicza się:
·   odbycie przez skazanego co najmniej połowy orzeczonego wymiaru środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów,
·   wyposażenie pojazdu w blokadę alkoholową.

Warto w tym miejscu wskazać, że definicję blokady alkoholowej zawiera art. 2 pkt 84 ustawy z 26.6.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z przepisem jest to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Odnośnie zaś spełnienia warunków materialnych, to odzyskanie prawa jazdy będzie możliwe jeżeli będzie za tym przemawiała pozytywna prognoza kryminologiczna w zakresie bezpiecznego prowadzenia pojazdu przez skazanego, czyli:
·   postawa skazanego,
·   jego właściwości osobiste,
·   jego warunki osobiste,
·   zachowanie się skazanego w okresie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów.

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych należy złożyć do Sądu, który wydał wyrok w I Instancji, zgodnie z art. 3 § 1 k.k.w. Początek biegu terminu od którego należy liczyć upływ połowy orzeczonego środka karnego, to moment zatrzymania prawa jazdy. Na postanowienie Sądu o odmowie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową przysługuje zażalenie.

Czytaj także:  Administracyjne zatrzymanie prawa jazdy – nadmierna prędkość