Rozwód bez orzekania o winie

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne rodzinne 9 Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest najszybszą drogą do zakończenia nieudanego małżeństwa.
Trzeba jednak pamiętać, że i w takim przypadku Sąd ustala czy rozwód jest dopuszczalny. Między małżonkami musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia. Oznacza to zerwanie wszystkich więzi łączących małżonków. Chodzi o więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze. Innymi słowy, pomiędzy małżonkami nie ma miłości i bliskości. Nie prowadzą również wspólnie gospodarstwa domowego. Warto wiedzieć, że wspólne zamieszkiwanie nie oznacza od razu, że małżonków łączy nadal więź gospodarcza.

 • Rozwód bez orzekania o winie zazwyczaj jest orzekany podczas jednej rozprawy.
 • Sąd może orzec rozwód bez winy jedynie na zgodny wniosek obydwojga małżonków.
 • Pozew o rozwód bez orzekania o winie składa się do Sądu Okręgowego tam,  gdzie małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, a przynajmniej jeden z małżonków nadal tam mieszka.
 • W pozwie o rozwód należy wskazać, że rozwód ma być orzeczony bez winy stron. Należy też dołączyć uzasadnienie.
 • Małżonkowie w trakcie rozwodu bez orzekania o winie powinni ustalić warunki związane z realizacją obowiązków i praw wynikających z władzy rodzicielskiej.
 • Gdy nie ma winy, alimentów można żądać wyłącznie przez 5 lat od orzeczenia rozwodu i wyłącznie w sytuacji w niedostatku.
 • adwokat rozwodowy Wrocław – sprawdzona pomoc prawna w sprawie rozwodowej.

Rozprawa rozwodowa bez orzekania o winie

Z pewnością są sytuacje, kiedy rozwód nie będzie możliwy. Stanie się tak, jeżeli wystąpią tzw. negatywne przesłanki rozwodowe.

Kiedy Sąd może nie orzec rozwodu?

Rozwód nie będzie orzeczony gdy:

 • żąda tego małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (zasada rekryminacji). Od tej zasady są dwa wyjątki. Pierwszy – gdy drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód. Drugi – gdy brak zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 • na skutek rozwodu ucierpi dobro małoletnich dzieci,
 • jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Kiedy sąd może orzec rozwód bez winy?

Jedynie na zgodny wniosek małżonków Sąd może orzec rozwód bez winy. W innym wypadku Sąd ustali, czy i który z małżonków ponosi winę. Zupełny i trwały rozkład pożycia może nastąpić wskutek przyczyn zawinionych (np. małżonek nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny), jak i niezawinionych (np. małżonek jest impotentem).

Oceniając zachowanie małżonków, Sąd może orzec, że:

 • oboje małżonkowie ponoszą winę rozkładu pożycia,
 • tylko jeden z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia,
 • żaden z małżonków nie ponosi winy rozkładu pożycia.

Za winnego uznaje się małżonka, który naruszył obowiązki małżeńskie. Jego zachowanie doprowadziło do rozkładu pożycia małżeńskiego. Kwestię obowiązków małżeńskich regulują przepisy. Zgodnie z art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 • małżonkowie mają równe prawa i obowiązki,
 • są obowiązani do wspólnego pożycia,
 • wzajemnej pomocy,
 • wierności,
 • współdziałania dla dobra rodziny.

Warto wiedzieć, że w trakcie procesu żądanie rozwodu bez orzekania o winie można zmienić. Można także zmienić stanowisko co do orzeczenia winy. Jest to możliwe do momentu zamknięcia rozprawy w II instancji.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód składa się do Sądu Okręgowego, do Wydziału Rodzinnego. Będzie to Sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Przy czym jeden z małżonków nadal tam mieszka. Dla przykładu: małżonkowie mieszkali po ślubie we Wrocławiu. Jeden z nich wyprowadził się do Opola. Sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy we Wrocławiu — Wydział Rodzinny.

Jeżeli małżonkowie mieszkają w innych miejscowościach, to wyłącznie właściwy będzie Sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli i tej podstawy nie ma to sprawę będzie prowadził Sąd miejsca zamieszkania powoda.

W pozwie o rozwód bez orzekania o winie należy oznaczyć strony i wskazać adresy. Trzeba wskazać swoje żądanie, czyli, że rozwód ma być orzeczony bez winy stron. Oczywiście pozew musi zawierać uzasadnienie. Do pozwu o rozwód należy dołączyć odpis aktu małżeństwa. Jeżeli są dzieci, to również odpis aktu urodzenia. Trzeba pamiętać, aby pozew podpisać. Należy również załączyć potwierdzenie uiszczenia wpisu sądowego. Pozew składa się do Sądu w dwóch egzemplarzach.

Jak przebiega rozprawa rozwodowa bez orzekania o winie?

Rozprawa rozwodowa odbywa się przy drzwiach zamkniętych. To oznacza, że nie można wejść na salę w charakterze publiczności. Publiczne rozpoznanie sprawy będzie możliwe, jeżeli obie strony tego zażądają. Jednocześnie Sąd musi uznać, że jawność nie zagrozi moralności.

W sprawie o rozwód Sąd orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. Jeżeli zostanie złożone apelacja, to sprawa trafi do Sądu II instancji. Tam Sąd orzeknie w składzie trzech sędziów. W sprawie o rozwód nie przysługuje skarga kasacyjna.

Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Powód jednak powinien być obecny na pierwszej rozprawie. W przypadku nieobecności powinien ją usprawiedliwić. W przeciwnym razie Sąd zawiesi postępowanie. Zawieszone postępowanie zostanie podjęte na wniosek powoda. Nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia. Sąd umorzy postępowanie, jeżeli nie zostanie podjęte w ciągu roku.

Sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. W trakcie przesłuchania Sąd ustala przyczyny rozpadu małżeństwa. Sąd zadaje również pytania o dzieci, ich liczbę, wiek, płeć. Ustala także źródła dochodu małżonków oraz ich zobowiązania finansowe.

Rozwód bez orzekania o winie a dzieci

W każdym wyroku rozwodowym Sąd rozstrzyga o:

 • władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi,
 • kontaktach rodziców z dzieckiem,
 • wysokości ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

W każdej sprawie rozwodowej należy dążyć do porozumienia w kwestii dzieci. Takie porozumienia należy przedłożyć Sądowi na piśmie. Jest to tzw. plan wychowawczy/porozumienie wychowawcze. Jeżeli plan jest zgody z dobrem dziecka, to Sąd go uwzględni. Małżonkowie mogą i powinni porozumiewać się we wszystkich sprawach związanych z obowiązkami oraz uprawnieniami wynikającymi z władzy rodzicielskie. Zaleca się, aby porozumienie obejmowało jak najwięcej szczegółów. Zazwyczaj zgodnie z porozumieniem władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom. Kontakty z dzieckiem są szerokie. Ustala się miejsce pobytu dziecka, spędzania przez nie świąt i wakacji.

Rozwód bez orzekania o winie – alimenty

Niewątpliwie wina ma istotne znaczenie dla ustalenia alimentów. Wpływa na zakres oraz czas trwania alimentacji. Gdy nie ma winy, to alimentów można żądać wyłącznie przez 5 lat od orzeczenia rozwodu. Co ważne, trzeba znaleźć się w niedostatku. Stan ten nie musi istnieć w chwili orzeczenia rozwodu. Małżonek będzie w niedostatku, gdy własnymi siłami nie może zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. W niedostatku będzie ten, kto nie dysponuje żadnymi środkami. Będzie również i ten, którego usprawiedliwione potrzeby nie są zaspokojone w pełni.

Pozew rozwodowy bez orzekania o winie – koszty

Pozew o rozwód podlega stałej opłacie sądowej. Obecnie jest to 600 zł. Ważne, że po zakończeniu sprawy Sąd zwraca powodowi 300 zł. Zasądza jednocześnie od pozwanego dla powoda 150 zł. W rezultacie każda ze stron ponosi koszty w wysokości 150 zł. Strony mogą korzystać z pomocy Adwokata rozwodowego czy Radcy Prawnego. Koszty usługi ponoszą już indywidualnie, we własnym zakresie. Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika jest ustalana indywidualnie z Klientem.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie z założenia powinien trwać krótko. Zazwyczaj więc kończy się na jednej rozprawie. Warto więc, aby małżonkowie przedstawili swoje stanowiska już na etapie składania pism procesowych. Ważne jest również porozumienie w kwestii dotyczących dzieci. Konflikt w tym zakresie znacznie przedłuży proces.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.6 / 5. Liczba głosów: 31

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.