Zdrada a rozwód – jak zdrada małżeńska wpływa na postępowanie rozwodowe?

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne rodzinne 9 Zdrada a rozwód – jak zdrada małżeńska wpływa na postępowanie rozwodowe?

Zdrada małżeńska to jedna z najczęstszych przyczyn rozwodów. Jest także silnym argumentem, żeby uzyskać rozwód z orzeczeniem winy. Czy jednak zdrada zawsze oznacza, że sąd orzeknie rozwód z winy jednego z małżonków? Jak zdrada męża lub żony wpływa na takie kwestie jak podział majątku? Czy zdrada ma wpływ na władzę rodzicielską i opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

  • Zdrada małżeńska może stanowić powód rozwodu. Zazwyczaj doprowadza do zupełnego i trwałego rozpadu małżeństwa.
  • Strona zdradzona może złożyć pozew o rozwód z orzekaniem o winie. 
  • Sąd może uznać zdradzającego za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Sąd może też uznać, że wina leży po stronie obydwojga małżonków. Wszystko zależy od okoliczności sprawy.
  • Zdrada małżeńska może być zarówno fizyczna, jak i emocjonalna.
  • Sąd może przyznać stronie niewinnej alimenty opłacane przez winnego współmałżonka.
  • Zdrada nie wpływa na podział majątku. Nie wpływa także na ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z nieletnimi dziećmi.
  • adwokat rozwodowy Wrocław – sprawdzona pomoc prawna w sprawie rozwodowej.

Czy zdrada jest powodem do rozwodu?

Zgodnie z polskim prawem istnieje tylko jedna przesłanka do orzeczenia rozwodu. Jest to zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Dlatego dopuszczenie się przez jednego z małżonków zdrady nie oznacza, że sąd „z automatu” orzeknie rozwód. Jeśli więc w pozwie o rozwód strona powoła się na zdradę, sąd zbada, czy wiąże się ona z zupełnym i nieodwracalnym rozpadem małżeństwa. Trzeba bowiem pamiętać, że zdrada może zostać wybaczona. A małżonkowie pomimo takiego zdarzenia pojednają się i podejmą próbę ratowania związku. 

Zdrada oczywiście może być przyczyną rozpadu małżeństwa. Gdy jedno z małżonków zdradza, rani drugą stronę i niszczy zaufanie małżeńskie. Taka sytuacja sprawia, że pojawiają się trudne emocje – żal, rozgoryczenie, gniew. To prowadzi do osłabienia więzi małżeńskiej i w konsekwencji do zupełnego i trwałego rozpadu małżeństwa.

Inni czytali również:

Rozwód z powodu zdrady – wina małżonka

Czy małżonek, który dopuszcza się zdrady, musi zostać uznany przez sąd winnym rozpadu pożycia małżeńskiego? Zazwyczaj tak się dzieje. Jest to bardzo silny argument aby żądać rozwodu z winy drugiej strony. Ważne jest jednak, abyś wiedział, że Sąd podczas rozprawy rozwodowej będzie dogłębnie ustalał stan faktyczny. Zdarza się bowiem, że zdrada nie była przyczyną, a  jedynie skutkiem rozpadu pożycia małżeńskiego.

Zdrada mogła nastąpić, gdy małżonków funkcjonowali jeszcze jak „normalne” małżeństwo. Prowadzili wspólne gospodarstwo domowe, dzielili się finansami czy łączyło ich uczucie. Zdrada przed rozwodem mogła spowodować osłabienie więzi małżeńskiej i w końcu rozpad małżeństwa. Sąd może więc uznać, że strona zdradzająca jest winna temu, że małżeństwo się zakończyło.

Inaczej wygląda sprawa, gdy zdrada miała miejsce po zupełnym i trwałym rozpadzie małżeństwa. Tak będzie chociażby w przypadku, gdy zdrada nastąpiła już w trakcie rozwodu. Wtedy zdrada nie przyczyniła się do rozpadu pożycia, bo ono i tak już nie istniało. Sąd więc nie przypisze stronie, która zdradziła, winny za koniec małżeństwa.

Sąd może też rozpoznać, że wina za rozpad małżeństwa spoczywa na obydwojgu małżonkach. I nie ma tu znaczenia, że jeden małżonek zdradził, a drugi nie. Zdradzony małżonek także może być winny ustania więzi małżeńskiej.

Warto tutaj zaznaczyć, że Sąd nie bada, który z małżonków przyczynił się bardziej, a który mniej do rozpadu małżeństwa. Jakakolwiek wina ze strony zdradzonego małżonka wystarczy, żeby sąd obarczył winą za rozpad małżeństwa obydwoje małżonków. Dlatego często strona, która została wskazana jako winna rozpadu małżeństwa, chce w trakcie rozwodu wykazać, że wina nie leży wyłącznie po jej stronie. Np. jego współmałżonek był oziębły czy zaniedbywał finansowo rodzinę, a to doprowadziło do osłabienia więzi małżeńskiej i zdrady.

Zdrada a pozew o rozwód z orzekaniem o winie

Pozew o rozwód może wnieść zarówno strona, która dopuściła się zdrady, jak i strona niewinna. Zazwyczaj zdradzony małżonek składa wraz z pozwem wniosek o orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie.

Jeśli pozew został wniesiony przez stronę, która zdradziła, strona niewinna może w trakcie rozprawy rozwodowej dochodzić winy współmałżonka. Wtedy w odpowiedzi na pozew załącza także wniosek o orzeczenie rozwodu z uznaniem winy drugiej strony.

Warto podkreślić, że strona zdradzona może odrzucić pozew rozwodowy i nie zgodzić się na rozwód. 

Może się także zdarzyć, że zdrada wyjdzie na jaw w trakcie rozwodu. Wtedy strona zdradzona może zażądać rozwodu z orzeczeniem o winie. Nawet jeśli pierwotnie zgodziła się na rozwód bez orzekania o winie.

Czym jest zdrada małżeńska, a czym nie

To, co jest zdradą małżeńską, wydaje się oczywiste. Naruszenie zasady wierności małżeńskiej następuje poprzez dobrowolny fizyczny akt płciowy z inną kobietą albo innym mężczyzną. Przy zdradzie fizycznej nie mamy wątpliwości, że jeden z małżonków dopuścił się zdrady. Jednak są sytuacje, w których pojęcie zdrady małżeńskiej jest dużo bardziej złożone.

Zdrada emocjonalna a rozwód

Zdrada to nie tylko kontakt seksualny. To także nawiązanie z inną osobą intymnej więzi emocjonalnej. Takiej, jaka powinna istnieć wyłącznie pomiędzy małżonkami. Jeden z małżonków może np. w tajemnicy spędzać czas z inną osobą, zwierzać się jej, dbać o nią, a jednocześnie zaniedbywać relacje w swoim małżeństwie. Wtedy dochodzi do zdrady psychicznej. Zostaje nadszarpnięta zasad lojalności i uczciwości małżeńskiej.

Zdrada emocjonalna także może stanowić podstawę do rozwodu z orzekaniem o winie. Nawet jeśli nie doszło do kontaktów fizycznych między jednym z małżonków a osobą spoza małżeństwa. Zresztą w dobie mediów społecznościowych i portali randkowych bardzo łatwo nawiązać intymną więź psychiczną z osobą, która znajduje się setki kilometrów od nas.

Zdrada a rozwód – postępowanie dowodowe

W trakcie postępowania strona wnosząca o rozwód z powodu zdrady, powinna udowodnić, że zdrada – czy to fizyczna czy emocjonalna – faktycznie miała miejsce.

Materiałem dowodowym mogą być:

  • Dokumenty, które poświadczają zdradę – zdjęcia, nagrania wideo, liściki, SMS-y, maile czy bilingi rozmów telefonicznych. Ten rodzaj dowodów często zbiera prywatny detektyw. Jego raport także może stanowić materiał dowodowy podczas rozwodu z powodu zdrady.
  • Zeznania świadków, których powołuje strona zdradzona. Najczęściej są to zeznania innych członków rodziny, przyjaciół i znajomych. Mogli być oni bezpośrednimi świadkami zdrady lub potwierdzić, że zachowanie drugiej strony wskazywało na zdradę.

Rozwód a zdrada – alimenty

Udowodnienie winy jednego z małżonków podczas rozwodu to nie tylko moralna sprawiedliwość. Wiążą się z tym także konsekwencje finansowe.

Zgodnie z art. 60 §  1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeśli strona uznana za niewinną rozpadu małżeństwa znajdzie się w niedostatku, może domagać się od niewiernego małżonka alimentów. Takie roszczenie jej przysługuje przez okres 5 lat od orzeczenia rozwodu. Niedostatek oznacza, że rozwiedziony małżonek nie ma środków i możliwości, żeby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe.

Z kolei przepis art. 60 §  2  kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że jeżeli jeden z małżonków został uznany za winnego, to strona niewinna może domagać się alimentów, gdy rozwód spowodował znaczne pogorszenie jej sytuacji finansowej. Dzieję się tak często gdy małżonek w trakcie małżeństwa nie pracował i pozostawał na utrzymaniu współmałżonka. Co ważne, obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo. 

Rozwód przez zdradę a naruszenie dóbr osobistych

Zdradzony małżonek może też pozwać małżonka zdradzającego o naruszenie jego dóbr osobistych. Co to znaczy? Polskie prawo wskazuje, że dobrem osobistym są takie wartości jak: zdrowie, godność, cześć osobista, wizerunek społeczny czy wolność.

Zdrada bez wątpienia stanowi naruszenie dóbr osobistych. Naraża zdradzonego chociażby na rozstrój psychiczny. Rozprawa rozwodowa z powodu zdrady zmusza małżonków, aby opowiadali o swoich osobistych, intymnych relacjach. A ro narusza ich prywatność. Sam rozwód często wiąże się z plotkami otoczenia.

Jeśli sąd orzeknie, że niewierny małżonek doprowadził do naruszenia dóbr osobistych, zobowiąże go do zadośćuczynienia krzywdy. Mogą to być np. publiczne przeprosiny, sprostowanie czy zadośćuczynienie finansowe.

Czy zdrada przed rozwodem wpływa na podział majątku

Podział majątku następuje zazwyczaj w odrębnym postępowaniu sądowym. Sprawa toczy się w sądzie rejonowym, gdy zakończy się postępowanie rozwodowe. 

Uznanie wyłącznej winy jednego z małżonków w trakcie rozwodu nie wpływa na podział majątku. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym po rozwodzie wspólny majątek jest dzielony równo pomiędzy małżonków. Zdrada męża czy żony nie oznacza, że należy jej się większa część majątku.

Jeśli zdradzony małżonek chce domagać się większej części majątku, musi udowodnić, że to właśnie on w znaczący sposób przyczynił się do wypracowania tego majątku w trakcie małżeństwa.

Zdrada małżeńska a opieka nad dziećmi

Czy zdrada męża lub żony oznacza, że druga strona może domagać się przed sądem ograniczenia władzy rodzicielskiej? Nie. Zdrada nie powoduje, że strona winna staje się niezdolna do bycia rodzicem. Dlatego sam fakt zdrady nie wpływa na to, jak sąd ureguluje władzę rodzicielską po rozwodzie.

Ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem po rozwodzie następuje w trakcie rozprawy rozwodowej. Dlatego najlepiej zdecydować się na podpisanie porozumienia rodzicielskiego Pozwoli to skrócić postępowanie rozwodowe i oszczędzić obydwu stronom trudnych emocji. Jeżeli jest to niemożliwe, sprawą władzy rodzicielskiej i kontaktów zajmie się Sąd. Często zasięga w tym celu opinii sądowej. 

Rozwód z powodu zdrady – skorzystaj z pomocy prawnika

Rozwód z powodu zdrady to najczęściej bardzo wyczerpujące psychicznie przeżycie. Zwłaszcza dla strony zdradzonej. Dlatego warto sięgnąć po wsparcie adwokata lub radcy prawnego. Doświadczony prawnik obiektywnie przyjrzy się sytuacji i podpowie najlepsze rozwiązania.

Jeśli stajesz przed rozwodem, nasza Kancelaria Prawna udzieli Ci fachowej pomocy. Radca Prawny i Adwokat od spraw rozwodowych przeprowadzi cię przez cały proces sądowy. Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania związane z rozwodem.  

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.6 / 5. Liczba głosów: 52

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.