Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie?

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne rodzinne 9 Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie?

Do rozpadu małżeństwa zazwyczaj dochodzi wówczas, gdy małżonkowie nie osiągają porozumienia, a relacje pomiędzy nimi są negatywne. Zgodnie z obowiązującym prawem rodzinnym każde małżeństwo można rozwiązać poprzez rozwód z orzeczeniem o winie lub rozwód bez orzekania o winie. Ile trwa rozwód bez orzekania o winie, a ile trwa z orzekaniem o winie?

 • Zgodnie z prawem rodzinnym każde małżeństwo można rozwiązać poprzez rozwód bez orzekania o winie lub z orzeczeniem winy.
 • We wniosku rozwodowym należy wskazać jedną z opcji: rozwód bez orzekania o winie z lub orzeczeniem o winie.
 • Jeśli jedna ze stron sprzeciwi się rozwodowi bez orzekania o winie, Sąd orzeknie rozwód z orzeczeniem winy.
 • Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie obojga małżonków  oraz z orzeczeniem o winie męża lub żony.
 • Rozwód bez orzekania o winie zapewnia krótki przewód sądowy, natomiast z orzeczeniem o winie trwa zdecydowanie dłużej i wiąże się z gromadzeniem dowodów winy.
 • Po orzeczeniu rozwodu bez winy, alimentów można żądać wyłącznie przez 5 lat od orzeczenia rozwodu i wyłącznie w sytuacji w niedostatku.
 • Współmałżonek, który został uznany za winnego rozpadu małżeństwa, może zostać też zobowiązany do płacenia na rzecz osoby niewinnej alimentów i to bez udowadniania niedostatku.
 • Sąd może podjąć decyzję o orzeczeniu rozwodu, gdy wina rozpadu małżeństwa nie zależy od żadnej ze stron.
 • Adwokat rozwodowy Wrocław – skuteczne wsparcie prawne w sprawie rozwodowej.

Sposoby rozwiązania małżeństwa

Rozwód to nic innego jak rozstanie się z osobą, z którą to dotychczas tworzyliśmy wspólną rodzinę. Aby doszło do rozwodu, muszą ku temu istnieć oczywiste dowody oraz przesłanki. Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego do rozwodu może dojść, gdy pomiędzy małżonkami doszło do trwałego oraz zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Stan taki uznaje się za zasadny, jeśli pomiędzy małżonkami ustały więzi fizyczne, psychiczne oraz gospodarcze. Owe więzi mogą ustać w wyniku negatywnego działania jednego czy też obojga małżonków.

Wnosząc do sądu pozew rozwodowy, powód musi w nim zawsze wskazać jedną z opcji: rozwód bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie. Jeśli wniesie on pozew o rozwód bez orzekania o winie, a druga strona się temu nie sprzeciwi, to Sąd rozwiąże małżeństwo zgodnie z takim żądaniem. Należy pamiętać, że tylko wtedy tak będzie, gdy obie strony wyrażą taką wolę i będą w tej kwestii zgodne. Co ważne, Sąd i w takim wypadku zawsze wyjaśnia, jakie były przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Sąd może orzec rozwód:

 • bez orzekania o winie,
 • z orzeczeniem o winie obojga małżonków,
 • z winy męża,
 • z winy żony.

może cię zainteresować także:

Jak przebiega rozprawa rozwodowa bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie stanowi jedną z najtańszych, a zarazem najszybszych metod rozwiązania nieudanego małżeństwa. Wnosząc do sądu pozew o rozwód bez orzekania winy, małżonkowie mogą skutecznie uniknąć długotrwałego postępowania dowodowego. Podczas tego typu rozwodu w rozprawie uczestniczą zazwyczaj tylko małżonkowie. Nie ma konieczności angażowania rodziny, przyjaciół oraz pozostałych osób postronnych w roli świadków. Zazwyczaj jednak kończy się na jednej rozprawie sądowej.

Rozwód bez orzekania o winie jest w wielu sytuacjach bardzo korzystny, ponieważ istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo, że małżonkowie po rozstaniu pozostaną w koleżeńskich stosunkach. Taka sytuacja w ogromnym stopniu ułatwi wykonywanie władzy rodzicielskiej nad nieletnimi dziećmi.

Wyrok bez orzekania o winie ma znaczenia dla roszczeń alimentacyjnych. Gdy nie została orzeczona wina, wówczas strony mogą żądać od siebie alimentów. Dzieje się tak, jeśli znajdą się w niedostatku. Obowiązek ten jest ograniczony do pięciu lat od chwili uprawomocnienia się wyroku sądowego w sprawie rozwodu.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Ustalenie przez Sąd przyczyn rozwodu ma istotne znaczenie w ustaleniu winy w doprowadzeniu do rozkładu pożycia małżeńskiego. Do przyczyn zawinionych należą przede wszystkim:

 • alkoholizm
 • agresja i przemoc
 • zdrada małżeńska
 • nieróbstwo
 • niegospodarność
 • brak wzajemnej pomocy
 • uzależnienie od Internetu; hazardu; narkotyków
 • zaniedbywanie małżonka
 • zaniedbywanie rodziny
 • opuszczenie małżonka
 • odmowa współżycia
 • zły stosunek do rodziny małżonka

Pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie powinien zawierać dokładny opis stanu faktycznego. Konieczne jest wskazanie wszelkich dowodów na poparcie swoich twierdzeń.

Kolejnym etapem jest uczestnictwo w poszczególnych rozprawach sądowych, które to w praktyce dość często są przyjemne. Niemal każda rozprawa rozwodowa z orzekaniem o winie przebiega w burzliwy oraz trudny dla obu małżonków sposób. Obie strony chcą udowodnić swoje racje. Warto wiedzieć, że w sprawie o rozwód oprócz Sądu bierze udział dwóch ławników. Nieprzyjemne sytuacje, które miały miejsce podczas trwania małżeństwa trzeba będzie zatem opisać publicznie.

Warte uwagi jest również to, że w tego typu sprawach obowiązuje zasada braku stopniowania winy. Owa zasada polega na tym, że podczas dokonywania oceny czy dany małżonek jest winny, sąd nie bierze pod uwagę stopnia winy. Sąd nie orzeknie więc, który z małżonków zawinił w większym i mniejszym stopniu.

Rozwód z orzeczeniem o winie w praktyce

W praktyce zgodnie z powyższą zasadą, jeśli jedna strona zawiniła nawet w niewielkim stopniu, a druga dopuściła się o wiele bardziej poważnych przewinień, to Sąd orzeknie winę obojga małżonków.

I tak na przykład, jeśli żona dopuściła się zdrady, a mąż wpadł w alkoholizm, to wówczas Sąd może uznać, że zachowanie obu stron było niewłaściwe i w związku z tym mogło stać się przyczyną rozpadu małżeństwa.

Jeśli chodzi o konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie, to współmałżonek, który został uznany za winnego rozpadu małżeństwa, może zostać też zobowiązany do płacenia na rzecz osoby niewinnej alimentów. Nie trzeba udowadniać niedostatku. Wystarczy wykazać, że rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie się sytuacji materialnej. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi niewinnemu nie wygasa.

Decydując się na rozstanie, warto zawsze pamiętać o tym, że rozwód z orzeczeniem winy nie jest łatwy ani przyjemny. W sytuacji, kiedy bierzemy rozwód z orzekaniem o winie dowody stanowią zawsze istotne znacznie do pomyślnego zakończenia sprawy.

Istotne dowody winy podczas rozwodu z orzeczeniem o winie

W przypadku orzekania takiego rozwodu ogromną rolę odgrywają zgromadzone dowody winy. Trzeba wskazać także istotne fakty, które to dostatecznie obciążą małżonka i przesądzą o uznaniu go za osobę winną rozpadu małżeństwa.

Istotnymi dowodowymi w sprawie rozwodu z orzeczeniem o winie są:

 • bezpośrednie zeznania stron,
 • zeznania świadków, a więc przyjaciół rodziny i pozostałych osób,
 • zdjęcia oraz poszczególne nagrania audio czy wideo, istotne SMS-y,
 • notatki z interwencji policji,
 • obdukcje i zaświadczenia lekarskie,
 • wyroki o znęcaniu się nad rodziną,
 • istotne dokumenty o częstym pobycie w izbie wytrzeźwień,

oraz wszelkie inne dokumenty, z których wynikają istotne okoliczności wskazujące na winę strony postępowania.

Rozwód z orzeczeniem winy w wielu przypadkach, zwłaszcza tych bardziej skomplikowanych trwa przez długi czasu i jest dla obu stron wyczerpującym przeżyciem emocjonalnym. Zatem decydując się na takie rozwiązanie małżeństwa, warto zawsze zaczerpnąć fachowej porad prawnej, a podczas procesu rozwodowego korzystać z pomocy doświadczonego w prawie rodzinnym Adwokata lub Radcy Prawnego.

Rozwód, gdy żaden z małżonków nie ponosi winy za jego rozpad

Takie orzeczenie zapada zazwyczaj w sytuacji, kiedy to przyczyną rozkładu danego małżeństwa są obiektywne okoliczności. Mowa o okolicznościach, które mają charakter niezależny od obu małżonków. Wśród wielu ważnych powodów można wymienić między innymi:

 • chorobę,
 • chorobę psychiczną i niedorozwój
 • niedobór seksualny
 • niezgodność charakterów

Przyczyny rozpadu małżeństwa mogę też zawinione lub niezawinione. Ich ocena należy do Sadu, który wydaje wyrok w oparciu o zebrany materiał dowodowy. Do takich przyczyn zaliczamy:

 • bezpłodność
 • różnica wieku
 • różnice światopoglądowe
 • wady oświadczenia woli

Kiedy Sąd nie orzeknie rozwodu, czyli negatywne przesłanki rozwodowe

Należy pamiętać, że Sąd rozwodowy nie jest związany żądaniem pozwu. Sąd ustalając przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego, może dojść do przekonania, że istnieją negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu. Rozwód nie jest dopuszczalny jeżeli:

 • ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci
 • jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
 • żąda go małżonek wyłącznie winny

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.6 / 5. Liczba głosów: 31

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.