Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne prawo karne 9 Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności

utworzone przez | wrz 17, 2020 | Porady prawne prawo karne

Po uprawomocnieniu się wyroku karnego postępowanie karne wchodzi w kolejny etap. Jest to postępowanie karne wykonawcze. Warunkiem jego wszczęcia jest wykonalność orzeczenia. Co do zasady orzeczenie jest wykonalne, kiedy jest prawomocne. Od takiego wyroku nie przysługują już zwykłe środki odwoławcze. Sąd stwierdza datę prawomocności wyroku. Następnie przekazuje wyrok do wykonania.

Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności

Artykuł 9 § 1 kodeksu karnego wykonawczego stanowi, że postępowanie wykonawcze wszczyna się „bezzwłocznie”. Innymi słowy, natychmiast, kiedy tylko zaistnieje taka możliwość. W praktyce mogą pojawić się jednak okoliczności, aby wykonanie kary było wstrzymane.

Do takich okoliczności należy:

Wniosek o odroczenie wykonania kary lub jej wykonanie w trybie SDE musi zostać złożony do właściwego Sądu. Złożenie takiego wniosku nie powoduje z automatu wstrzymania wykonania kary. W przypadku kary pozbawienia wolności sąd może zatem zarządzić jej wykonanie. Wezwie skazanego do osobistego stawiennictwa w zakładzie karnym.

Przepis art. 9 § 4 k.k.w. daje możliwość, aby w szczególnie uzasadnionych wypadkach Sąd wstrzymał wykonanie orzeczenia, które objęte jest wnioskiem np. o odroczenie albo o dozór elektroniczny.

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności jest dodatkowym wnioskiem. Jest on niezbędny, aby Sąd rozpoznał inne żądanie w postępowaniu wykonawczym.

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności

Wniosek ten powinien być złożony do Sądu I instancji, który jako pierwszy wydał wyrok. Taki wniosek składa się do Wydziału Wykonawczego tego Sądu. Jeżeli dany Sąd nie posiada odrębnej sekcji wykonawczej, to wniosek składa się do Wydziału Karnego.

W treści wniosku należy oznaczyć Sąd, do którego pismo jest kierowane. Trzeba oznaczyć skazanego oraz podać sygnaturę sprawy. Wskazać również należy, że wnosimy o wstrzymanie wykonania postępowania. Wniosek powinien także zawierać uzasadnienie. Należy podkreślić, o jaki szczególnie uzasadniony wypadek chodzi. Tylko bowiem taki daje podstawę do wstrzymania wyroku. Nie wystarczy tylko powołać się na złożenie wniosku o odroczenie czy wniosku o SDE.

Sąd Najwyższy stwierdził, że wstrzymanie wykonania wyroku może nastąpić jedynie wyjątkowo. Muszą ujawnić się okoliczności świadczące o tym, że bezzwłoczne podjęcie czynności wykonawczych pociągnie za sobą nieodwracalne i niepowetowane skutki dla skazanego.

Tak, m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z 26 września 2012 r., sygn. V KK 218/12, postanowienie Sądu Najwyższego 17 października 2013 r., sygn. V KK 271/13.

W zakresie wstrzymania kary Sąd wydaje postanowienie. Może wstrzymać wykonanie kary albo odmówić. Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie o niewstrzymaniu wykonania kary nie podlega uzasadnieniu. Nie można go już zaskarżyć. Odmowa będzie oznaczała, że skazany powinien spodziewać się tzw. biletu do zakładu karnego. Istnieje jednak duże prawdopodobieństw, że wcześniej Sąd rozpozna wniosek o SDE czy odroczenie kary.

Wykonanie kary pozbawienia wolności ma bardzo dotkliwe skutki. Warto zatem skorzystać z pomocy doświadczonego Adwokata od spraw karnych.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.3 / 5. Liczba głosów: 110

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.